JOKAISESSA VAIHEESSA

ESG-hallintotapa

Haluamme edistää vastuullisuutta ja myönteistä muutosta sekä asettaa alan uusia mittapuita myös omassa liiketoiminnassamme.

Making wood matter

Haluamme osoittaa, miten vastuullisuus tukee pitkäaikaista menestystä ja lisäarvon luomista kaikille sidosryhmillemme. ESG-hallintotavassamme keskitytään ESG:n edistämiseen koko arvoketjussa ja kestävän kasvun etsimiseen. Raute parantaa vastuullisuutta ja myönteisiä yhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia tekemällä yhteistyötä laatukumppanien kanssa kaikissa vaiheissa. Virtaviivaistettu yritys- ja ESG-hallintotapa eri markkina-alueilla tukee tiukkojen ESG-vaatimusten mukaista kasvua. 

Tämän sivun sisältö:

ESG:n edistäminen koko arvoketjussa 

Eettiset periaatteemme ulottuvat koko toimitusketjuumme ja kaikkiin liiketoimintakäytäntöihimme. Raute valitsee kumppanit huolellisesti, varmistaa toimitusvarmuuden, ymmärtää arvoketjunsa ja toimintansa merkittävät vaikutukseen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon sekä pyrkii hallitsemaan tällaisia vaikutuksia. Noudatamme vastuullisuuteen liittyviä standardeja koko arvoketjussamme yhteistyössä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa. Uskomme läpinäkyvyyden ja vastuullisten käytäntöjen edistämiseen kaikissa vaiheissa. Kaikkien toimittajiemme odotetaan noudattavan Rauten vastuullisen toimitusketjun käytäntöä. 

Vastuullinen metsätalous ja hankinta 

Puu on luonnollinen ja uusiutuva raaka-aine, jonka kysyntä kasvaa voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Vastuullisessa metsätaloudessa metsien hoito ja käyttö on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää. Toimitusketjut ovat jäljitettävissä puutuotteista metsään asti, ja tuotteet valmistetaan lähellä raaka-aineiden lähteitä.

Resurssitehokas tuotanto ja toiminta

Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Yhdistämme Wood Processing-, Analyzers- ja Services-osaamistamme ja luomme datan ja digitaalisten työkalujen avulla innovatiivisia tuotantoratkaisuja. Näin puutuotteita voidaan valmistaa edullisesti ja kannattavasti siten, että puuta, kemikaaleja ja energiaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tarjoamme modernistointeja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja käyttöikänsä lopussa oleville tuotteille, edistäen näin kiertotaloutta. Datan ja digitaalisten työkalujen avulla saadaan kattava yleiskuva koko tuotannosta. Kehitämme uusia palvelumalleja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Pitkäikäiset puutuotteet

Asiakkaamme valmistavat pitkäikäisiä insinööripuutuotteita muun muassa viilusta, vanerista ja LVL:stä. Hyvä seurattavuus auttaa varmistamaan tuotteen laadun, turvallisuuden ja sen, että tuote on alan standardien ja sertifiointien mukainen. Laadukkaat tekniset puutuotteet varastoivat myös hiiltä. Alkuperäisen käyttöiän päätyttyä ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai käyttää raaka-aineena energiantuotannossa. Tulevaisuudesssa yhä suurempi osa puutuotteista kierrätetään.

Resurssitehokkaat yhteiskunnat

Viilua, vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiassa rakentamisessa, huonekalujen valmistuksessa sekä kuljetusajoneuvo- ja pakkausteollisuudessa. Erilaisten puurakenteiden ja -komponenttien käyttö kasvaa erityisen voimakkaasti rakentamisessa. Uusiutuvuus, kierrätettävyys ja ekotehokkuus ovat vastuullisia trendejä, jotka lisäävät puutuotteiden kysyntää ja käyttöä kaikkialla maailmassa.

Kohti kestävää kasvua

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt ovat ratkaisevan tärkeitä pitkäaikaisen omistaja-arvon ja rahoitusvakauden luomiseksi. Pyrimme rakentamaan vastuullista kasvua innovaatioiden ja kiertotaloutta edistävien toimien avulla. Samalla keskitymme globaaliin optimointiin sekä toiminnan tehokkuuteen ja häiriönsietokykyyn. Raute pyrkii saavuttamaan kilpailuetua ennakoivalla vaatimustenmukaisuuden hallintatavalla, joka ylittää lainsäädännön ja määräysten vähimmäisvaatimukset.

Vastuullinen johtajuus kaikille sidosryhmille 

Rauten eri toiminnot ja liiketoimintayksiköt vastaavat omista vastuullisuustoimistaan, joita kaikkia tukee Making Wood Matter ‑strategiamme. Eettiset periaatteemme sekä terveys- ja turvallisuus-, laatu- ja toimittajakäytäntömme ohjaavat päivittäistä toimintaamme.  

Raute noudattaa vuonna 2020 annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lue lisää yrityksemme hallintotavasta

Rauten hallituksella ja johtoryhmällä on omat vastuunsa Rauten ESG-hallintotavan toteuttamisessa. Raute Oyj:n johtoryhmän jäsenten tehtävänä on johtaa operatiivista organisaatiota hyväksytyn liiketoimintastrategian sekä ESG-suunnitelmien ja -tavoitteiden mukaisesti. Lue lisää ESG-suunnitelmistamme.

Palkkiot osana Rauten ESG-hallintotapaa

Rauten palkitsemisperiaatteet perustuvat yrityksen arvon kasvun tukemiseen sekä huipputulosten, vastuullisuuden, johdonmukaisuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseen. Uskomme, että vastuullisuus on keskeinen tekijä tulevaisuuden puutuoteteollisuudessa. Sen pohjalta kannustamme vahvoihin suorituksiin ja strategiamme toteuttamista tukevaan toimintaan.  

Lue lisää Rauten palkkioista ja tutustu palkitsemisraportteihimme.

Vuoropuhelu keskeisten sidosryhmien kanssa

Raute on jatkuvasti yhteydessä keskeisiin sidosryhmiin, kuten työntekijöihimme, asiakkaisiimme, toimittajiimme, viranomaisiin ja rahoitusyhteisöön, joiden kanssa käymme jatkuvaa vuoropuhelua. Tuemme paikallisyhteisöjä ja tulevaisuuden puutuoteteollisuutta aktiivisella yhteistyöllä ja järjestelmällisellä vuoropuhelulla koulujen, yliopistojen sekä erityyppisten teollisten ja ammatillisten järjestöjen kanssa.  

Olemme mukana useissa organisaatioissa:

Rauten menettelytavat

Rauten ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ‑sertifikaatti 

Kansainvälinen ISO 14001 ‑standardi auttaa Rautea käyttämään resursseja tehokkaammin ja vähentämään jätteiden syntymistä, jotta voimme parantaa ympäristötehokkuuttamme. 

Rauten laatujärjestelmän ISO 9001 ‑sertifikaatti 

ISO 9001 ‑standardissa asetetaan laatujärjestelmien vaatimusstandardit, joiden pohjalta Raute voi tehostaa toimintaansa ja parantaa asiakastyytyväisyyttään.

Rauten eettiset periaatteet

Rauten eettisiin periaatteisiin kiteytyy, millaista vastuullista ja eettistä liiketoimintaa edellytämme ja odotamme. Eettiset periaatteet sisältävät työntekijöillemme, kumppaneillemme ja sidosryhmillemme selkeitä ohjeita rehellisyytemme ja vastuullisen toiminnan varmistamiseksi.  

Rautella on nollatoleranssi korruptiota, lahjontaa ja rahanpesua kohtaan. Olemme kehittäneet järjestelmiä riskien jatkuvaan seurantaan ja käytäntöjä petosriskien välttämiseksi.

Lue lisää

Whistleblowing-ilmoituskanava

Kannustamme sidosryhmiämme ja työntekijöitämme ilmoittamaan helppokäyttöisen ilmiantokanavamme kautta kaikista mahdollisista väärinkäytöksistä ja rikkomuksista, joita he saattavat havaita työssään. Tämä voidaan tehdä myös nimettömänä.

Tee Whistleblowing-ilmoitus

Rauten vastuullisuusraportit

Raportoimme vastuullisuustoimistamme ja -saavutuksistamme vuosittain GRI-standardien mukaisesti. 

Lue lisää

Vastuullinen innovointi

Tulevaisuudessa kaikille T&K-hankkeillemme asetetaan mitattavissa olevia ESG-tavoitteita sen varmistamiseksi, että vastuullisuus huomioidaan Rauten innovointitoiminnassa. 

Lue lisää