VAIKUTUKSEMME JA TALOUDELLINEN OLENNAISUUS

Olennaisuusarviointi

Me Rautella käytämme kaksinkertaisen olennaisuuden lähestymistapaa sen selvittämiseen, mihin vastuullisuusaiheisiin meidän tulisi erityisesti keskittyä vastuullisuustoimissamme.

Kaksinkertainen olennaisuus

Kaksinkertaisen olennaisuuden lähestymistavassa otetaan huomioon sekä vaikutukset että taloudellinen olennaisuus.  Arvioimme vastuullisuusaiheita sen perusteella, miten merkityksellisiä ne ovat liiketoimintamme ja sidosryhmiemme kannalta, miten ne vaikuttavat talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä kuinka suuria niiden vaikutusten arvioidaan olevan.

Olennaiset aiheemme liittyvät olemassa oleviin ja tuleviin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviin kestävän kehityksen näkökohtiin eli ESG-asioihin. Haluamme kantaa vastuumme mahdollisista haasteista ja pysyä ajan tasalla muuttuvista trendeistä. Kaksinkertaisen olennaisuuden arviointimme heijastaa vastuullisuuden täysimääräistä huomioimista Rauten strategiassa. Olennaisuusarviointi suoritetaan kolmen vuoden välein yhdessä keskeisten sidosryhmiemme kanssa sen varmistamiseksi, että etenemme oikeaan suuntaan kohti entistä parempaa vastuullisuutta. 

Prosessissa on neljä vaihetta: 

  • merkittävien ESG-tekijöiden tunnistaminen
  • mahdollisten ESG-vaikutusten, -riskien ja -mahdollisuuksien arviointi
  • ESG-aiheiden priorisointi
  • olennaisten ESG-aiheiden huomioiminen vastuullisuustyössä.

Rauten olennaiset aiheet on esitetty alla olevassa taulukossa. Siniset pisteet edustavat ulospäin suuntautuvien vaikutusten merkitystä (vaikutusten olennaisuus), ja vihreät pisteet kuvaavat sisäänpäin suuntautuvien vaikutusten merkitystä (taloudellinen olennaisuus).