Toimitusjohtaja

Tapani Kiiski on toiminut Rauten toimitusjohtajana 16.3.2004 alkaen.

Raute Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot. Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan toimintaa.

Raute Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Hän edustaa konserniomistusta tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, ellei hallitus yksittäisissä tapauksissa toisin määrää.

Raute Oyj:n toimitusjohtajana on 16.3.2004 alkaen toiminut tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri Tapani Kiiski. Toimitusjohtajan sijainen on yhtiön talousjohtaja, kauppatieteiden maisteri, Tarja Järvinen.

Tapani Kiiski tuli 18.3.2002 teknologiajohtajaksi Rauten puutuoteteknologialiiketoimintaan ja 27.11.2002 lähtien hän toimi myynti- ja teknologiajohtajana.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiskin johtajasopimuksen mukainen palkka luontaisetuineen on 300 tuhatta euroa vuodessa. Hänellä on mahdollisuus enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan tulospalkkioon. Sopimukseen ei sisälly erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläkkeen suuruudesta. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa.

Vuosi 2020

Vuonna 2020 toimitusjohtaja Tapani Kiiskille maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä olivat yhteensä 532 tuhatta euroa, joka muodostuu säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen 302 tuhatta euroa, tulospalkkioista 33 tuhatta euroa ja osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (LTI) 197 tuhatta euroa.

Tapani Kiiskin Rauten osakeomistus 31.3.2021: 25.626 kpl Rauten A-sarjan osaketta.