Hallituksen valiokunnat

Raute on perustanut tarkastus- ja henkilöstövaliokunnat.

Hallituksen valiokunnat

Raute Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 2.5.2024 perustaa tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan yhtiön hallituksen työtä tukemaan. Valiokuntien jäsenten nimittämisessä hallitus on huomioinut tehtävän edellyttämän asiantuntemuksen ja kokemuksen. Lue pörssitiedote tästä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain jäsenet pysyviin valiokuntiin.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa:

 • seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää,
 • seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta,
 • seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät, sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista,
 • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista, 
 • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä
 • toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mikko Kettusen ja valiokunnan jäseniksi valittiin Jenni Virnes, Joni Bask ja Julius Manni.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan vastuulla on muun muassa:

 • palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin laatiminen,
 • toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten nimittämiseen, irtisanomiseen, palkitsemiseen, eläkkeeseen, etuuksiin ja muihin olennaisiin palvelussuhteen ehtoihin liittyvien asioiden valmistelu,
 • Rauten pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu,
 • toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisen arviointi ja kokonaispalkitsemispakettien asianmukaisuuden varmistaminen sekä
 • seurata johtoryhmän seuraajasuunnittelua.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Laura Raitio ja jäseniksi Ari Harmaala sekä Ari Piik.

 

Tiedot valiokunnista annetaan vuosittain Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.