Hallituksen valiokunnat

Rautella on nimitysvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan tehtävistä huolehtii hallitus.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan tehtävistä huolehtii Raute Oyj:n hallitus. Tässä ominaisuudessa hallitus tapaa ulkoisen tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa ilman yhtiön palveluksessa olevan johdon läsnäoloa.

Hallituksen tehtäviin tarkastusvaliokunnan ominaisuudessa kuuluvat mm. tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten läpikäyminen, tilintarkastuksen oheispalvelujen arviointi, sisäisen valvontajärjestelmän seuranta sekä sisäinen ja ulkoinen tarkastus.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain jäsenet pysyviin valiokuntiin, eli nimitys- ja työvaliokuntaan.

Kaudella 2021-2022 työvaliokunnan tehtävistä vastaa Raute Oyj:n hallitus.

Pysyvät hallituksen valiokunnat

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäseniksi.

Raute Oyj:n hallituksella on nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii Laura Raitio ja jäseninä Pekka Suominen sekä Ari Piik. Yhtiön omistusrakenteen takia on arvioitu, että Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 15 poiketen on perusteltua, että nimitysvaliokunnan jäsenenä toimii hallitukseen kuulumaton suuren omistajaryhmän edustaja.

Työvaliokunta

Hallitus nimittää merkittävien asioiden valmisteluun työvaliokunnan, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen.

Kaudella 2021-2022 työvaliokunnan tehtävistä vastaa Raute Oyj:n hallitus.

Muut valiokunnat

Hallituksen kokoonpano sekä Rauten toiminnan luonne ja koko huomioon ottaen, hallitus ei ole pitänyt tarpeellisena muiden pysyvien valiokuntien, kuten tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan perustamista valvomaan hallituksen vastuulla olevia asioita. Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. 

Tiedot valiokunnista on annettu vuosittain Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.