Yhtiökokous 2009

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009


Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2009 vahvisti tilivuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 16.4.2009 ja vastaava täsmäytyspäivä 7.4.2009.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja DI Panu Mustakallio.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastajat Anna-Maija Simola ja Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä pääasiassa 1.9.2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A-sarjan osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja (PDF).

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä julkaistiin pörssitiedote 2.4.2009 klo 19.45.

Toimitusjohtaja Tapani Kiisken presentaatio yhtiökokoukselle (PDF)

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2009