Tavoitteet ja strategia

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin 

Visio

Rauten strategia on kiteytetty visiossa: Raute tarjoaa kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin.

Kannattavuus on välttämätön ehto niin Rauten kuin Rauten asiakkaidenkin toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle. Ratkaisuissa yhdistyvät sekä teknologia ja laitteet että niiden käyttämiseen ja kehittämiseen tarvittavat palvelut. Painopisteen siirtyessä yhä voimakkaammin kehittyville markkinoille tulee Rauten tunnistaa yksilölliset asiakastarpeet entistä paremmin ja pystyä tarjoamaan ratkaisuja huipputekniikan lisäksi myös olosuhteisiin, joissa automaatiolla ei vielä luoda ratkaisevaa kilpailuetua.

Rauten strategisten valintojen taustalla on kaksi muutostrendiä, jotka jatkavat markkinoiden muokkaamista tulevien vuosien aikana.

  • Koko markkinan painopiste siirtyy edelleen kehittyville markkinoille. Kiinan ja muun Aasian, Venäjän sekä Etelä-Amerikan osuus maailman viilupohjaisten tuotteiden tuotannosta kasvaa.
  • Perinteisillä läntisillä, korkean kustannus- ja hintatason markkinoilla vaneri- ja LVL-teollisuuden investoinnit painottuvat entistä voimakkaammin olemassa olevan tuotantokapasiteetin tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviin hankkeisiin ja uutta kapasiteettia rakennetaan varsin vähän.

Strategiset tavoitteet

Rauten strategiset päätavoitteet ovat

  • kannattavuuden parantaminen,
  • parempi suhdannevaihteluihin sopeutuminen ja
  • hallittu kasvu.

Taloudelliset tavoitteet

Rauten taloudellisina tavoitteina on parantaa kannattavuutta ja säilyttää hyvä kannattavuus kaikissa talouden suhdannetilanteissa, kasvaa markkinoita nopeammin sekä säilyttää hyvä vakavaraisuus ja tarjota sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. Koska toteutuva kehitys on voimakkaasti riippuvainen maailmantalouden suhdanteista ja asiakasteollisuudenalojen investointikysynnästä, Raute ei julkaise taloudellisille tavoitteille aikaan sidottuja tunnuslukuja.

Strategiset toimenpidealueet

Raute on valinnut strategisiksi toimenpidealueikseen

  • asiakastarpeet,
  • teknologiapalvelut,
  • kehittyvät markkinat,
  • kustannustehokkuuden sekä
  • menestyksen nälän.

Nämä strategiset toimenpidealueet antavat Rautelle hyvän aseman palvella asiakkaitamme kannattavasti.

Asiakastarpeet ovat tärkein Rauten toimintaa ohjaava tekijä. Erilaisten asiakkaiden tarpeet ja toiminnan pullonkaulat tulee ymmärtää entistäkin paremmin. Ymmärrys pitää osata muuttaa ratkaisuiksi, jotka aidosti auttavat asiakkaita menestymään omassa kilpailussaan. On saavutettava ensisijaisen toimittajan asema yhä useampien asiakkaiden mielessä ja eri markkina-alueilla. Tähän voidaan päästä vain, jos tuotetarjonta aidosti vastaa asiakkaiden tarpeita ja auttaa heitä kehittämään omaa toimintaansa.

Teknologiapalveluiden merkitys tulee kasvamaan niin markkinamuutoksen kuin teknologiankin kehittymisen tuloksena. Uusi, koko ajan kehittyvä teknologia vaatii osaamista, johon monien asiakkaiden ei kannata itse panostaa. Teknologian kehittyminen mahdollistaa myös peruslaitteiden elinkaaren pidentämisen modernisoimalla. Raute haluaa olla asiakkaidensa luotettu kumppani koko investoinnin elinkaaren ajan. Monilla markkina-alueilla Rauten asema ei vielä ole niin vahva, että jo toimitettujen laitteiden asennettu kanta sellaisenaan riittäisi kannattavaan jälkimarkkinoita palvelevaan liiketoimintaan paikallisesti. Raute panostaa jatkossa myös kilpailijoiden toimittamien laitteiden modernisoimiseen Rauten teknologialla.

Kehittyvien markkinoiden painoarvo liiketoiminnassa kasvaa. Ne eivät ole kuitenkaan yksi ja yhtenäinen kokonaisuus. Kiinassa ja Intiassa valtaosa vanerintuotannosta on edelleen erittäin käsityövaltaista ja vanhanaikaista. Sen sijaan mm. Venäjällä ja Etelä-Amerikassa ollaan jo varsin lähellä kehittyneiden markkinoiden teknologian tasoa. Yhteistä kehittyville markkinoille Rauten kannalta on puutuotteiden ja niiden valmistamisessa käytettävien tuotantokoneiden kustannusrakenteen erilaisuus: työ on edullista, mutta raaka-aineet kalliita.

Koko toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja hintakilpailukykyistä. Raute keskittyy itse tekemään sellaista, missä sillä on aidosti vahvaa osaamista, ja parantaa palvelukykyään rakentamalla tehokasta ja joustavaa yhteistyöverkostoa. Onnistuminen tällaisen verkoston rakentamisessa ja johtamisessa on tärkeä tavoite.

Raute haluaa tarjota houkuttelevan työpaikan menestyksen nälkäisille toteuttajille. Menestyksen nälkäinen ja tavoitteisiimme sitoutunut henkilöstö luo Rautelle onnistumisen edellytykset. Vaikeinakin vuosina Raute on panostanut henkilöstön työhyvinvointiin ja sitouttamiseen. Osaamisen kehittämisen painopistealue on asiakaspalvelukyvyssä, kehittyvissä markkinoissa ja kustannustehokkuudessa.