Toimintaympäristö

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista.

Epävarmuus kasvaa avainasiakkaiden markkinoilla

Puutuotteiden kysyntää ohjaavat rakennusteollisuus ja investointihyödykkeiden kysyntä. Asiakkaillemme projektitoimitukset ja modernisoinnit ovat investointeja, minkä vuoksi liiketoimintamme on herkkä talouden suhdannevaihteluille. Tällä hetkellä maailmantalouden lyhyen aikavälin näkymät ovat epävakaat politiikan ja muiden kriisien vaikutuksesta.

Perinteisillä markkinoilla korostuvat tulospohjainen ajattelu ja liiketoiminnan hallinta koko elinkaaren ajan. Tulevaisuudessa ennakoivan kunnossapidon kysyntä kasvaa.

Kehittyvillä markkinoilla markkinoiden luonne ja kilpailuympäristö ovat melko erilaiset: edulliset tuotteet, uudet raaka-aineet ja alhaiset työvoimakustannukset ovat tyypillisiä. Näillä markkinoilla on myös kysyntää ratkaisuille, jotka ovat yhtä aikaa edullisia ja helppokäyttöisiä. 

Toimintaympäristö (Osavuosikatsaus Q3 2022)

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät kääntyivät alkuvuonna epävarmoiksi Venäjän käynnistämien sotatoimien ja niitä seuranneiden pakotteiden takia. Tilanne on hieman vakiintunut, mutta on yhä epävarma. Raaka-aine- ja kuljetuskustannusten nousun kiihdyttämä inflaatio ja tiettyjen materiaalien ja komponenttien heikko saatavuus lisäsivät epävarmuutta ja heikensivät näkymiä, mutta nämä vaikutukset eivät vielä ole näkyneet Rauten asiakkaiden tuotteiden kysynnässä. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ja muut välittömät vaikutukset ovat pääosin hävinneet Rauten markkinoilta, mutta Kiinassa niitä on vielä jossain määrin nähtävissä.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Rauten teknologian ja palveluiden kysyntä on ollut vahvaa Euroopan ja Pohjois-Amerikan kehittyneillä markkinoilla. Talouden taantuma vaikuttaa kuitenkin Euroopassa todennäköisemmältä, kun taas Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkuu vahvempana. Latinalaisessa Amerikassa kysyntä on suhteellisen hyvällä tasolla, myös siksi, että raaka-ainetta on tällä markkina-alueella hyvin saatavilla. Aasiassa kysyntä oli heikompaa kuin kehittyneillä markkinoilla. Tunnelmat markkinoilla ovat edelleen epävarmat alueen toipuessa hitaasti pääosin poistuneista koronarajoituksista, myös teollisuuden rahoitus on vähentynyt.

Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus säilyi hyvällä tasolla. Katsauskauden uusien tilausten määrä oli edelleen hyvällä tasolla, mutta kaudelle ei osunut isoja uuden kapasiteetin tilauksia. Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä oli erittäin hyvä, mikä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen hyvällä käyttöasteella.

Päivitys Venäjän sotatoimien vaikutuksesta Rauten liiketoimintaan Venäjällä
Raute tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen. Hyökkäys ja sen seurauksena asetetut pakotteet ovat vaikuttaneet merkittävästi Rauten liiketoimintaan Venäjällä, sillä Rautella oli käynnissä projekteja useille eri asiakkaille Venäjällä. Ilmoitimme 4.3.2022 lopettaneemme uusien sopimusten solmimisen venäläisten toimijoiden kanssa. Asetetut pakotteet kieltävät useat erilaiset toimitukset Venäjälle. Raute on ajamassa hallitusti alas olemassa olevia sopimuksiaan ei-sanktioitujen asiakkaiden ja toimitusten osalta saattamalla toimitukset valmiiksi, muuttamalla niiden laajuutta tai päättämällä sopimuksen. Toiminnan alasajo on merkittävästi supistanut Rauten tilauskantaa venäläisten asiakkaiden osalta vuoden 2022 aikana. Venäjän toiminnan tilauskanta oli alaskirjausten jälkeen 6 miljoonaa euroa 30.9.2022. Jäljelle jäävä tilauskanta sisältää edelleen riskejä, jotka voivat toteutua, mikäli sopimusten hallittu alasajo osoittautuu mahdottomaksi. Rauten ruplamääräiset varat Venäjällä olivat noin miljoona euroa 30.9.2022 ja liittyivät pääasiassa huoltoliiketoimintaan Venäjällä. Rautella ei ole käytössä ruplaan liittyviä valuuttasuojauksia.

Viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus

Vaneri- ja LVL-teollisuuden markkinat ovat lähes 50 miljardia euroa vuodessa. Investoinnit viilu-, vaneri- ja LVL-tuotannon teknologiaan normaalissa markkina- ja taloustilanteessa lähes 1 miljardi euroa vuodessa. After sales -markkina on "rajaton".

KYSYNTÄ

  • Vaneri- ja LVL-tuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesti.
  • Kehittyneillä markkinoilla kasvu on maltillista ja talouden hidastuminen herättää huolta.
  • Kehittyvät markkinat Aasiassa ja Afrikassa tulevat kasvattamaan vahvasti etenkin vanerin kysyntää.
  • Puurakentamisen trendit kehittyneissä maissa tukevat vanerin ja etenkin LVL:n kysynnän kasvua.

TARJONTA

  • Tarjonnan kasvu nojaa yhä enemmän istutusmetsien puumateriaaliin.
  • Venäjällä ja osassa Eurooppaa on odotettavissa luonnollista kasvua puutuotteissa.
  • Raaka-aineen saatavuuden lisäksi myös työvoiman saatavuudesta on tulossa globaali ongelma, mikä lisää automaatiota.