Rauten hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja jättänyt listalleottohakemuksen osakkeiden ja merkintäoikeuksien listaamiseksi

 

RAUTE OYJ Pörssitiedote 22.5.2023 klo 14.05

 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Raute Oyj (“Raute” tai “Yhtiö”) tiedotti 9.3.2023 Yhtiön suunnittelevan suunnattua antia ja merkintäetuoikeusantia sekä mahdollista juniorilainaa Yhtiön strategian mukaisten kasvutavoitteiden edistämiseksi ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. Yhtiön hallitus on tänään 22.5.2023 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1 020 446 Yhtiön uutta osaketta (“Tarjottavat Osakkeet”) tämän tiedotteen liitteenä olevien merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti ensisijaisesti Yhtiön olemassa oleville osakkeenomistajille samassa suhteessa, kuin heillä on ennestään Yhtiön osakkeita (“Olemassa Olevat Osakkeet”) ja toissijaisesti etukäteisen merkintäsitoumuksen antaneille Yhtiön johtoryhmän jäsenille ja osakkeenomistajille sekä muille Yhtiön osakkeenomistajille ja sijoittajille (“Osakeanti”).

 

Osakeanti lyhyesti

 

 • Osakeannin tavoitteena on tukea Yhtiön uuden 30.3.2023 julkaistun strategian mukaisten kasvutavoitteiden edistämistä sekä vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta.

 

 • Yhtiö pyrkii hankkimaan Osakeannilla noin 7,5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 1 020 446 Tarjottavaa Osaketta.

 

 • Tarjottavat Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti Yhtiön olemassa olevien osakkeenomistajien merkittäväksi Olemassa Olevien Osakkeiden mukaisessa suhteessa.

 

 • Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 25.5.2023 (“Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (“Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun kyseiset osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta kohden (“Merkintäoikeus”).

 

 • Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 26.5.2023.

 

 • Merkintähinta on 7,35 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (“Merkintähinta”).

 

 • Merkintäoikeuksien haltijoilla on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita Merkintäoikeuksilla siten, että viisi (5) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan Osakkeen Merkintähinnalla (““Ensisijainen Merkintä”). Tarjottavien Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä, eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää merkintään osittain.

 

 • Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 30.5.2023 klo 9.30 ja päättyy 13.6.2023 klo 16.30 (“Merkintäaika”), ellei Merkintäaikaa jatketa. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä, ja ne poistetaan Merkintäoikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

 

 • Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) pörssilistalla 30.5.2023 klo 10.00 ja 7.6.2023 klo 18.30 välisenä aikana, ellei Merkintäaikaa jatketa ja edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Merkintäoikeuksia koskevan listalleottohakemuksen. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000552906 ja kaupankäyntitunnus on RAUTEU0123.

 

 • Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen merkitsijöiden arvo-osuustileille Tarjottavia Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina (“Väliaikaiset Osakkeet”). Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan Merkintäajan päättymisen jälkeisestä ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä eli arviolta 14.6.2023 lähtien, ellei Merkintäaikaa jatketa ja edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Väliaikaisia Osakkeita koskevan listalleottohakemuksen.Väliaikaisten osakkeiden ISIN-koodi on FI4000552914 ja kaupankäyntitunnus on RAUTEN0223.

 

 • Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Evli Oyj (“Pääjärjestäjä”).

 

Listaamattomien Olemassa Olevien Osakkeiden listalleotto

 

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Rauten varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti Yhtiön osakelajien yhdistämisestä osakepääomaa korottamatta siten, että yhdistämisen jälkeen kaikki osakkeet ovat samanlajisia ja tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhdistäminen on toteutettu 3.4.2023, jolloin kantaosakkeet muunnettiin aiempia A-osakkeita vastaaviksi, osakelajien yhdistämisen jälkeisen ainoan osakelajin osakkeiksi (“Muunto-osakkeet”) suhteessa 1:1 eli yksi (1) kantaosake muunnettiin yhdeksi (1) Muunto-osakkeeksi. Yhdellä kantaosakkeella on näin ollen saanut yhden Muunto-osakkeen. Muunto-osakkeita on yhteensä 991 161, eivätkä ne ole olleet toistaiseksi kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla.

 

Rauten varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti myös suunnatusta osakeannista tietyille etukäteisen merkintäsitoumuksen antaneille osakkeenomistajille, institutionaalisille sijoittajille ja yksityishenkilöille (“Suunnattu Osakeanti”), joiden sitoumukset kattoivat kaikki Suunnatussa Osakeannissa annetut 839 039 uutta osaketta (“Suunnatun Annin Osakkeet”). Suunnatun Annin Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 5.4.2023. Suunnatun Annin Osakkeista 643 725 (edustaen alle 20 prosenttia Yhtiön kaupankäynnin kohteeksi otetuista osakkeista) on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla 6.4.2023 ilman esitettä. Loput 195 314 Suunnatun Annin Osaketta (“Myöhemmin Listattavat Osakkeet”) eivät ole olleet toistaiseksi kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla.

 

Yhtiö on laatinut jäljempänä kuvatun esitteen muun ohella Muunto-osakkeiden ja Myöhemmin Listattavien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla ja on jättänyt tänään 22.5.2023 jäljempänä kuvatun listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Muunto-osakkeiden ja Myöhemmin Listattavien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla siten, että niiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä olisi arviolta 24.5.2023. Muunto-osakkeilla on väliaikainen ISIN-tunnus FI4000549928 ja Myöhemmin Listattavilla Osakkeilla on väliaikainen ISIN-tunnus FI4000549936 siihen asti, että ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Sen jälkeen, kun Muunto-osakkeet ja Myöhemmin Listattavat Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, on niillä sama ISIN-tunnus FI0009004741 ja kaupankäyntitunnus RAUTE kuin Helsingin Pörssissä jo kaupankäynnin kohteena olevilla Yhtiön osakkeilla.

 

Muunto-osakkeiden ja Myöhemmin Listattavien Osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä on arviolta 24.5.2023.

 

Muunto-osakkeet ja Myöhemmin Listattavat Osakkeet tuottavat oikeuden Merkintäoikeuksiin muiden Olemassa Olevien Osakeiden tavoin.

 

Esite

 

Yhtiö on laatinut  Osakeantia sekä Osakeannissa merkittävien Tarjottavien Osakkeiden, Muunto-osakkeiden ja Myöhemmin Listattavien Osakkeiden listaamista koskevan esitteen (“Esite”) ja jättänyt Esitteen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Yhtiö odottaa Finanssivalvonnan hyväksyvän Esitteen arviolta 23.5.2023. Finanssivalvonnan hyväksynnän jälkeen esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.raute.fi/osakeanti arviolta 23.5.2023. Lisäksi Esite on saatavilla Osakeannin pääjärjestäjänä toimivan Evli Oyj:n (“Pääjärjestäjä” tai “Evli”) verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/raute arviolta 23.5.2023.

 

Listalleottohakemus

 

Yhtiö on jättänyt tänään 22.5.2023 hakemuksen Helsingin Pörssille Muunto-osakkeiden, Myöhemmin Listattavien Osakkeiden, Merkintäoikeuksien ja Väliaikaisten Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla siten, että ensimmäinen kaupankäyntipäivä Muunto-osakkeilla ja Myöhemmin Listattavilla osakkeilla olisi 24.5.2023, kaupankäynti Merkintäoikeuksilla olisi mahdollista 30.5.2023 klo 10.00 ja 7.6.2023 klo 18.30 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa) ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla olisi mahdollista Merkintäajan päättymisen jälkeisestä ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä eli arviolta 14.6.2023 lähtien (ellei Merkintäaikaa jatketa).

 

Yhtiö aikoo hakea Tarjottavia Osakkeita, joiden merkinnät Yhtiön hallitus on hyväksynyt, kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle erillisellä myöhemmin tehtävällä listalleottohakemuksella siten, että kaupankäynti kyseisillä Tarjottavilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 21.6.2023 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

 

Yhtiön saamat Merkintäsitoumukset

 

Yhtiö on saanut etukäteisiä sitoumuksia merkitä Osakeannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 3,7 miljoonalla eurolla tietyin tavanomaisin ehdoin (kukin erikseen “Merkintäsitoumus” ja kaikki yhdessä “Merkintäsitoumukset”). Göran Sundholm, joka on Yhtiön suurin osakkeenomistaja, sekä eQ Varainhoito Oy salkunhoitajana hoitamiensa rahastojen puolesta ovat kumpikin tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet etukäteen merkitsemään Tarjottavia Osakkeita omistusosuutensa suhteessa. Göran Sundholmin osuus on yli kymmenen (10) prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista ja eQ Varainhoito Oy:n hoitamien rahastojen osuus yhteensä on yli viisi (5) prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista. Tämän lisäksi Merkintäsitoumuksia ovat antaneet tietyin tavanomaisin edellytyksin Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Finland Småbolag puolesta, Mikko Laakkonen, Mininvest Oy, Pär-Gustaf Relander, Stephen Industries Inc Oy, Osku Siivonen, UB Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen  puolesta, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Verhold Oy sekä tietyt Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet sekä tietyt Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat, jotka antoivat aiemmin sitoumuksensa Yhtiön osakelajien yhdistämiselle ennen 30.3.2023 järjestettyä Yhtiön varsinaista yhtiökokousta. Yhteensä Merkintäsitoumukset vastaavat noin 49 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

 

Tarkempia tietoja Osakeannista

 

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 5 102 233 Olemassa Olevasta Osakkeesta enintään 6 122 679 osakkeeseen. Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 17 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä.

 

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen laskennallisen alennuksen osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen Yhtiön osakkeen päätöskurssiin välittömästi osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä Helsingin Pörssissä. Merkintähinnat kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön osakkeenomistajalla ja muulla henkilöllä on oikeus merkitä tällaisia Tarjottavia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia Merkintähinnalla (“Toissijainen Merkintä”).

 

Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 20.6.2023. Kukin Tarjottava Osake oikeuttaa omistajansa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

 

Yhtiön hallitus hyväksyy lähtökohtaisesti kaikki Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät edellyttäen, että ne on tehty näiden Osakeannin ehtojen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus hyväksyy ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät seuraavassa esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti edellyttäen, että merkinnät on tehty näiden Osakeannin ehtojen sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä tehtyjen merkintöjen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio merkitsijöille määräytyy Pääjärjestäjän tekemän ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

 1. Ensiksi Yhtiön johtoryhmän jäsenille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä antamansa Merkintäsitoumuksen mukaisesti, kyseisen Merkintäsitoumuksen kattamaan enimmäismäärään asti. Mikäli Osakeanti tulee näin ylimerkityksi, allokaatio kyseisten merkitsijöiden kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten merkitsijöiden merkitsemien Tarjottavien Osakkeiden suhteessa tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
 2. Toiseksi muille Merkintäsitoumuksen antaneille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä antamansa Merkintäsitoumuksen mukaisesti, kyseisen Merkintäsitoumuksen kattamaan enimmäismäärään asti. Mikäli Osakeanti tulee näin ylimerkityksi, allokaatio kyseisten merkitsijöiden kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Toissijaisessa Merkinnässä kyseisten merkitsijöiden merkitsemien Tarjottavien Osakkeiden suhteessa, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
 3. Kolmanneksi niille merkitsijöille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä. Mikäli Osakeanti tulee näin ylimerkityksi, allokaatio kyseisten merkitsijöiden kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten merkitsijöiden merkitsemien Tarjottavien Osakkeiden suhteessa, kuitenkin siten, että kohdassa i. ja ii. mainittuja Merkintäsitoumuksiin perustuvia merkintöjä ei oteta huomioon tätä suhdetta laskettaessa, tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä ja Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 16.6.2023, ellei Merkintäaikaa ei jatketa.

Osakeannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 20.6.2023 ja Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla samana osakelajina Yhtiön Olemassa Olevien Osakkeiden kanssa arviolta 21.6.2023, ellei Merkintäaikaa ei jatketa.

Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä

 

 • 23.5.2023 Viimeinen kaupankäyntipäivä Merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla

 

 • 24.5.2023 Kaupankäynti Muunto-osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

 

 • 24.5.2023 Kaupankäynti Myöhemmin Listattavilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

 

 • 24.5.2023 Merkintäoikeuksien irtoamispäivä

 

 • 25.5.2023 Osakeannin Täsmäytyspäivä

 

 • 26.5.2023 Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille

 

 • 30.5.2023 Tarjottavien Osakkeiden Merkintäaika alkaa

 

 • 30.5.2023 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä

 

 • 7.6.2023 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä

 

 • 13.6.2023 Tarjottavien Osakkeiden Merkintäaika päättyy. Tämä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin Tarjottavia Osakkeita voi merkitä Merkintäoikeuden perusteella. Merkintäpaikat ja tilinhoitajat saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy.

 

 • 13.6.2023 Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat

 

 • 14.6.2023 Kaupankäynti Tarjottavia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä (arviolta)

 

 • 20.6.2023 Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Olemassa Oleviin Osakkeisiin (arviolta)

 

 • 21.6.2023 Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla samana osakelajina Olemassa Olevien Osakkeiden kanssa alkaa Helsingin Pörssissä (arviolta)

 

Neuvonantajat

 

Evli Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Hill+Knowlton Strategies toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

 

Lisätietoja:

 

RAUTE OYJ

Mika Saariaho

Toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Mika Saariaho, puh. 040 154 9393

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

 

 

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter

Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2022 Rauten liikevaihto oli 158,3 miljoonaa euroa ja henkilöstö 778. Lisää Rautesta www.raute.com.

 

 

 

Liitteet:

 

Merkintäetuoikeusannin ehdot

 

 

TÄRKEITÄ TIETOJA

 

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota Tarjottavia Osakeita tai mitään muita arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

 

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.

 

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

 

Tämä tiedote ei ole eikä tämän tiedotteen liitteenä olevat merkintäetuoikeusannin ehdot ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä ne sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä niitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä Tarjottavia Osakkeita tai mitään muita arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

 

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia, eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.

 

Pääjärjestäjä toimii mahdollisessa Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia “aikoo”, “arvioi”, “odottaa”, “olettaa”, “pitäisi”, “saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”, “uskoo”, “voisi” ja muut Yhtiöön ja Osakeantiin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

 

 

 

Liite Raute Oyj Merkintäetuoikeusannin ehdot