Raute Oyj - Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

Raute Oyj, Puolivuosikatsaus, 25.8.2023 klo 8.30


Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2023. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

RAUTE OYJ – PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2023

Huhti-kesäkuu 2023

         Liikevaihto 29,3 Me (29,6) laski 1 % vertailukaudesta

         Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,7 Me (-10,9)

         Liiketulos oli -1,0 Me (-15,1)

         Tulos osaketta kohti oli -0,15 euroa (-2,87) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,15 euroa (-2,87).

         Uusien tilausten määrä oli 112 Me (40).

         Omavaraisuusaste oli 57 % (34 %)

Tammi-kesäkuu 2023

  • Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto 66,2 Me (70,9) laski 7 % vertailukaudesta. Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,6 Me (-10,9), 5,4 % (-15,5 %) liikevaihdosta.
  • Liiketulos oli -0,2 Me (-16,6), -0,3 % (-23,4 %) liikevaihdosta.
  • Tulos osaketta kohti oli -0,07 euroa (-3,14).
  • Uusien tilausten määrä oli 179 Me (75) ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli 202 Me (104). Tilauskanta sisältää Venäjän tilauksia 2 Me (15) varauksien jälkeen.

Taloudellinen ohjeistus 2023:
Rauten vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 150 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4 %.

 

1.4.-30.6.

1.4.-30.6.

1.1. –30.06.

1.1. –30.06.

1.1. –31.12.

AVAINLUVUT

2023

2022

2023

2022

2022

Liikevaihto, Me

29,3

29,6

66,2

70,9

158,3

Liikevaihdon muutos, %

-0,9

-16,5

-6,6

17,7

11,3

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), Me

0,7

-10,9

3,6

-10,9

-2,3

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)%

2,5

-36,7

5,4

-15,5

-1,4

Liiketulos, Me

-1,0

-15,1

-0,2

-16,6

-14,6

Liiketulos, % liikevaihdosta

-3,5

-51,0

-0,3

-23,4

-9,2

Kauden tulos, Me

-0,8

-12,9

-0,4

-14,1

-11,5

Kauden tulos, % liikevaihdosta

-2,7

-43,6

-0,5

-19,9

-7,3

 

 

 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit, Me

1,4

2,3

2,3

3,7

6,6

% liikevaihdosta

4,8

7,8

3,5

5,2

4,2

 

 

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 

1,7

1,7

3,0

3,2

6,3

% liikevaihdosta

5,8

5,7

4,5

4,5

4,0

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta, Me

202

104

202

104

84

Uudet tilaukset, Me

112

40

179

75

138

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

757

793

778

Henkilöstö, tehollinen keskimäärin

 

 

685

799

774

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

744

810

829

 

Toimitusjohtaja Mika Saariaho: Saadut tilaukset ja tilauskanta ennätystasolla toisella vuosineljänneksellä uusien tehdaslaajuisten tilausten johdosta

Rauten saadut tilaukset toisella vuosineljänneksellä, 112 miljoonaa euroa, nousivat suuremmiksi kuin millään vuosineljänneksellä Rauten historian aikana. Nousun taustalla ovat isoina tekijöinä Latvijas Finierisin vaneritehdastilaus ja ranskalaisen Thebaultin LVL-tehdastilaus. Tilaukset ovat hyviä esimerkkejä Rauten vahvasta asemasta tehdaslaajuisten ratkaisujen toimittajana. Myös Analyzer-ratkaisujen kysyntä on edelleen hyvällä tasolla. Markkinoilla lisääntynyt epävarmuus on kuitenkin vaikuttanut yksittäisten tuotantolinjojen asiakaskysyntään sekä varaosien kysyntään. Vuoden ensimmäisen puoliskon vahvan uusien tilausten määrän ansiosta tilauskanta oli ennätystasolla 202 miljoonassa eurossa toisen vuosineljänneksen lopussa.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 29,3 miljoonaa euroa, 1% alle vertailukauden. Analyzers-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi vahvasti, 70 prosenttia, Wood Processing -liiketoimintayksikön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja Services-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 30 prosenttia. Sekä Wood Processing- että Services-liiketoimintayksikön liikevaihtoa heikensivät tuotannon heikko aktiviteetti sekä osittain tehottomuus päätoimipisteessämme Nastolassa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton seurauksena. Olemme saaneet päätökseen kaikki jäljellä olleet laitetoimitukset venäläisille asiakkaille ja tuloutimme toisella vuosineljänneksellä 3,8 miljoonaa euroa Venäjän projekteista, jotka liittyivät ennen Ukrainan sodan alkamista saatuihin tilauksiin. Tavoitteemme on viimeistellä vetäytyminen Venäjältä mahdollisimman pian.

Vertailukelpoinen käyttökatteemme, 0,7 miljoonaa euroa (-10,9) ja 2,5 prosenttia (-36,7 %), heikkeni sekä Wood Processing- että Services -liiketoimintayksikön alentuneen aktiviteetin johdosta. Analyzers-liiketoimintayksikön kannattavuus parani merkittävästi vahvan liikevaihdon kasvun tukemana.

Päätoimipisteemme Nastolassa otti toisella vuosineljänneksellä käyttöön uudistetun toiminnanohjausjärjestelmämme. Käyttöönottovaihe aiheutti odotetusti tehottomuutta ja vähäisiä liiketoiminnan häiriöitä. Tehottomuus vaikutti etenkin Wood Processing- ja Services-liiketoimintayksiköihin, joilla on merkittäviä toimituksia Nastolasta käsin. Odotamme uuden järjestelmän tuovan ajan mittaan merkittäviä parannuksia prosesseihin ja tehokkuuteen, kun oppimiskäyrä on nyt tasaantumassa.

Jatkoimme viime vuonna aloitetun kannattavuudenparannusohjelman toteutusta, ja olemme saavuttamassa tavoitellut kustannussäästöt. Kustannusinflaatio on tasaantunut, ja olemme nyt myös paremmin valmistautuneita kompensoimaan inflaation vaikutuksia. Ennätyksellisen tilauskannan johdosta olemme keskeyttäneet Suomen tuotantolaitosten tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevat lomautukset.

Toteutimme toisella vuosineljänneksellä suunnatun annin ja merkintäetuoikeusannin sekä sovimme juniorilainoista taseemme vahvistamiseksi. Toimenpiteiden johdosta omavaraisuusasteemme nousi 57 prosenttiin. Taseemme on nyt vahva, mikä mahdollistaa uuden kasvustrategiamme toteuttamisen. Rautella on kestävä perusta toimia puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. 

Toistamme ohjeistuksemme vuotta 2023 koskien. Lyhyen aikavälin painopisteitämme ovat edelleen kannattavuuden parantaminen nykyisestä sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän etujen täysi hyödyntäminen. Uusien tehdaslaajuisten tilausten ja ennätysmäisen tilauskannan johdosta odotamme liikevaihdon kasvavan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, kun uudet tehdastilaukset alkavat tuottaa liikevaihtoa ja tulosta. Tilauskantamme ensi vuodelle on vahva ja luo hyvän pohjan liiketoiminnan kehittymiselle.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Maailmantalouden tilanne pysyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla edelleen epävarmana. Viime vuonna koettu korkea inflaatio on tasaantunut, mutta korkojen nousu ja yleinen maailmantalouden epävarmuus vaikuttavat markkinanäkymiin. Nämä vaikutukset näkyvät Rauten asiakkaiden tuotteiden kysynnässä. Raaka-aineen saatavuus, erityisesti venäläisen koivutukin osalta, joka vuoteen 2022 asti oli tärkeä raaka-aineen lähde, on alkanut rajoittaa asiakkaidemme tuotantovolyymejä. Rakennusmarkkinoiden hiljeneminen ja asuntorakentamisen väheneminen on heikentänyt havuvanerin kysyntää etenkin Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Rauten teknologian kysyntä on ollut aktiivista tehdaslaajuisten projektien osalta. Trendi vaikuttaa jatkuvan, sillä osa asiakkaistamme suunnittelee kapasiteettiaan pitkällä aikavälillä nykyisestä markkinatilanteesta huolimatta. Yksittäisten tuotelinjojen kysyntä Euroopassa ja Aasiassa on kuitenkin hidastunut. Markkinoiden hiljentyminen näkyy myös varaosien kysynnässä. Pohjois-Amerikassa asiakkaiden aktiivisuus on edelleen hyvällä tasolla. Latinalaisessa Amerikassa kysyntä on vakaata.

Olemme tyytyväisiä huippuluokan teknologiatarjontamme kehittymiseen ja kyvykkyytemme tarjota tehdaslaajuisia ratkaisuja. Raute sai ensimmäisellä vuosipuoliskolla kolme merkittävää tilausta. Maaliskuussa allekirjoitimme Luminin kanssa ja huhtikuussa allekirjoitimme Latvijas Finiersin kanssa sopimukset vaneritehtaiden laitetoimituksista. Toukokuussa solmimme sopimuksen ranskalaisen Thebaultin kanssa LVL-tehtaan laitetoimituksesta. Kaikki nämä tilaukset ovat hyviä esimerkkejä tehdaslaajuisista ratkaisuista, joissa tuotantolinjat ovat nykyaikaisinta automatisoitua R7/R5-sarjan teknologiaa. Linjat on varustettu myös analysaattoreilla lajittelua varten ja MillSIGHTS-ohjelmistolla tiedonkeruuta ja dynaamista raportointia varten.

Euroopassa on kasvavaa kiinnostusta Services-liiketoimintayksikköä kohtaan sekä mahdollisuuksia lisätä koivuvanerin tuotantokapasiteettia menetettyjen Venäjän volyymien korvaamiseksi.

Raute jatkaa Venäjän toimintojensa hallittua alasajoa, ja venäläisasiakkaiden jäljellä oleva tilauskanta varausten jälkeen oli 2 miljoonaa euroa (15) katsauskauden lopussa.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023

Rauten vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 150 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4 %.

RAUTE OYJ
Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUS 25.8.2023 KLO 14:00-15:00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 25.8.2023 klo 14.00–15:00 Hotelli Scandic Simonkentässä, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Saariaho sekä talousjohtaja Ville Halttunen. Esityskieli on suomi. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa Teamsin välityksellä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille sähköpostitse, ilmoittautumiset [email protected]. Tilaisuus videoidaan ja tallenne on nähtävissä Rauten internetsivuilla www.raute.com viimeistään 28.8.2023.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS:
Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023 julkaistaan torstaina 26.10.2023.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Mika Saariaho, puh. 040 154 9393
Talousjohtaja Ville Halttunen, puh. 050 346 0868

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2022 Rauten liikevaihto oli 158,3 miljoonaa euroa ja henkilöstö 778. Lisää Rautesta: www.raute.com.

 

Raute Oyj_Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023