Raute Oyj - Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022

RAUTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2022 KLO 9.00


Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2022. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

Raute Oyj – osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022

- Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 41,3 Me (24,8 Me) nousi 67 % vertailukaudesta. Liikevaihdosta 14 Me syntyi Venäjän tilauskannan tulouttamisesta.
- Liiketulos -1,5 Me (-2,8 Me) nousi 46 %. Tulos ennen veroja oli -1,2 Me (-2,7 Me).
- Osakekohtainen tulos oli -0,29 euroa (-0,65 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,29 euroa (-0,65 e).
- Uusien tilausten määrä 36 Me (30 Me) oli hyvällä tasolla. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 152 Me (98 Me). Uusista tilauksista 2,4 Me on Venäjältä, jotka saatiin ennen Venäjän sotatoimia Ukrainassa. Tilauskanta sisältää Venäjän tilauksia 78 Me.
- Rauten hallitus perui 2.3.2022 aiemmin julkaisemansa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022. Epävarman tilanteen vuoksi hallitus ei tällä hetkellä anna uutta ohjeistusta vuodelle 2022.

- Ennen Venäjän sotatoimien aloittamista Ukrainassa ja tätä seuranneiden pakotteiden voimaantuloa saadut tilaukset ja tilauskannan tulouttamisesta syntyneet liikevaihto ja kate on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty toteutuneen mukaisesti.

AVAINLUVUT

1.1.-31.3.2022

1.1.-31.3.2021

1.1.-31.12.2021

Liikevaihto, Me

41,3

24,8

142,2

Liikevaihdon muutos, %

66,8

4,1

23,7

Viennin osuus liikevaihdosta, %

96,2

92,4

91,8

Liiketulos, Me

-1,5

-2,8

-2,2

Liiketulos, % liikevaihdosta

-3,6

-11,1

-1,6

Tulos ennen veroja, Me

-1,2

-2,7

-1,8

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta

-2,8

-11,0

-1,2

Kauden tulos, Me

-1,2

-2,8

-1,8

Kauden tulos, % liikevaihdosta

-3,0

-11,1

-1,2

 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit, Me

1,4

1,1

6,3

% liikevaihdosta

3,4

4,6

4,4

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 

1,5

1,2

4,9

% liikevaihdosta

3,6

4,9

3,5

 

 

 

 

Tilauskanta, Me

152

98

158

Uudet tilaukset, Me

36

30

203

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

821

781

802

Henkilöstö, tehollinen keskimäärin

819

757

780

Henkilöstö, keskimäärin

827

765

788


Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Kustannusten nousun takia ensimmäisen neljänneksen tulos negatiivinen. Venäjän markkinoiden tilauskanta suurin epävarmuus.

 

Kysyntä oli vilkasta ja uusia tilauksia saimme hyvin. Päätöksemme mukaisesti 4.3.2022 jälkeen emme solmineet uusia sopimuksia venäläisten toimijoiden kanssa. Muiden kehittyneiden markkinoiden kysyntä korvaa ainakin lyhyellä tähtäimellä osan Venäjän potentiaalista. Myös Aasian, Kiinaa lukuun ottamatta, ja Etelä-Amerikan markkinoiden aktiivisuus on nousussa. Kiinassa talouden yleinen hidastuminen sekä viime aikojen voimakkaat Covid-19 -rajoitukset ovat lähes pysäyttäneet kysynnän. Pidemmällä aikavälillä uskon kasvun painopisteen ja Venäjän markkinan korvaajan siirtyvän enemmän kehittyville markkinoille.

 

Onnistuimme saamaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uusia tilauksia noin 36 miljoonan euron arvosta. Tähän lukuun ei sisältynyt suuria tehdashankkeita, joten saavutus on hyvä. Ennen 4.3.2022 saimme 2,4 miljoonaa euroa tilauksia Venäjältä.  Keskikokoisten, yksittäisten linjojen laajuisten sekä modernisointien tilausten määrät olivat ilahduttavalla tasolla ja vahvistavat käsityksemme markkinoiden vahvasta vireestä. Teknologiapalveluiden sekä analysaattorituotteidemme tilausten määrä oli erityisen hyvällä tasolla, kiitos modernisointiluontoisten hankkeiden. Asiakkaidemme halu ja sitoutuneisuus kehittää toimintansa turvallisuutta, laatua ja tehokkuutta systemaattisesti on siis hyvällä tasolla.

 

Kokonaisuudessaan tilauskantamme on edelleen korkealla tasolla 152 miljoonaa euroa, vaikka alenikin vuoden vaihteen tasosta. Tilauskannasta 78 miljoonaa euroa on Venäjän markkinalle. Muille markkinoille kohdistuva tilauskanta, 74 miljoonaa euroa, on myös hyvällä tasolla. Tilauskantamme Venäjälle on suurin tämän hetken riskimme. Ukrainan sodan alettua teimme nopeasti päätöksen pidättäytyä uusien sopimusten teosta venäläisten toimijoiden kanssa ja lisäksi arvioimme projekteittain toteutuksen edellytykset ja velvoitteet. Ennen 8.4.2022 julkaistua ns. EU:n viidettä pakotepakettia pakotteet kohdistuivat Rauten kannalta lähinnä maksuliikenteeseen ja erääseen asiakkaaseen omistuksensa takia. Uusimmat pakotteet asettavat Rauten teknologian ja palvelut pääosin pakotteiden piiriin siirtymäajan jälkeen. Tulemme arvioimaan lähiaikoina tämän muuttuneen tilanteen vaikutuksen tilauskantaamme. Lisäksi myös jo tuloutettuun liikevaihtoon ja katteeseen voi kohdistua epävarmuutta.

Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 67 prosenttia ollen 41,3 miljoonaa euroa. Tämä oli ennakoitua tilauskannan ajoituksen takia, osittain vuoden 2021 lopun viiveiden paikkaamiseksi. Lisäksi teknologiapalveluiden hyvä kysyntä vaikutti kasvuun. Onnistuimme tilauskantamme toimittamisessa huolimatta raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden ongelmista.

 

Ensimmäisen neljänneksen aikana tulokseen vaikuttivat negatiivisesti ostohintojen ja rahtikustannusten ennakoimaamme merkittävästi voimakkaampi nousu. Tämä painottui erityisesti muutamaan projektiin. Viime kesän aikana ja sen jälkeen varauduimme senhetkisten arvioiden mukaisesti nouseviin kustannuksiin. Varautumisemme osoittautui kuitenkin riittämättömäksi. Nousevan kustannuskehityksen ennakoidaan jatkuvan. Olemme pyrkineet siihen varautumaan, mutta viime kuukausien oppien mukaan on todettava, että epävarmuus jatkuu.

Huolimatta Venäjän markkinan aiheuttamasta riskistä olemme jatkaneet panostuksia määrittelemiimme strategisiin painopistealueisiin: kehittyviin markkinoihin sekä teknologiapalveluliiketoiminnan ja digitalisaation kehittämiseen unohtamatta perinteisiä huipputeknologisia tuotantoprosessien ratkaisuja. Näillä kaikilla toimilla tähtäämme tuloksentekokykymme parantamiseen. Myynnin ja markkinoinnin osalta kohdistamme resurssimme Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille, joissa kysyntä on vahvaa. Vahva rahoitusasemamme ja edistyksellinen teknologiamme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia.

 

Rauten hallitus on peruuttanut taloudellisen ohjauksen 2.3.2022 eikä anna toistaiseksi epävarmassa tilanteessa uutta ohjausta.

 

19.4.2022 annetun tiedotteen mukaisesti jätän tehtäväni Rauten toimitusjohtajana tämän osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. Tämä viimeinen on 73. osavuosikatsaukseni. Kiitän tässä yhteydessä lämpimästi Rauten osakkaita sekä koko sijoittajayhteisöä Rautea kohtaan osoitetusta mielenkiinnosta. Sijoittajien mielenkiinto on lisääntynyt toimitusjohtaja-aikanani merkittävästi; mm.  osakkaiden määrä on kasvanut noin 1 500:sta noin 6 000:een. Toivotan parasta menestystä seuraajalleni sekä koko Rautelle. Uskon, että tämän hetken kriisistä selvittyään Raute on entistä vahvempi yhtiö.
 

Liiketoimintaympäristö

Päivitys Venäjän sotatoimien vaikutuksesta Rauten liiketoimintaan Venäjällä

Raute tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen. Hyökkäys ja sen seurauksena asetetut pakotteet vaikuttavat Rauten liiketoimintaan Venäjällä. Rautella on meneillään projekteja useille eri asiakkaille Venäjällä. Ilmoitimme 4.3.2022 päätöksestä olla toistaiseksi sopimatta uusia sopimuksia venäläisten toimijoiden kanssa. Rauten tilauskanta venäläisille asiakkaille 31.3.2022 oli 78 miljoonaa euroa. Tilauskanta koostui projekti- ja teknologiapalvelutoimituksista sekä toiminnassa oleville tehtaille että uusille vaneritehdashankkeille Venäjällä.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi EU, Yhdysvallat ja muut maat ovat asettaneet laajoja pakotteita Venäjää kohtaan. Erityisesti katsauskauden jälkeen huhtikuun 8. päivänä julkaistu EU:n viides pakotepaketti sisältää vientikieltoja, joiden arvioidaan vaikuttavan myös joihinkin Rauten toimituksiin Venäjälle. Lisäksi logistiikka Venäjälle on merkittävästi vaikeutunut venäläisiin liikennöitsijöihin vaikuttavien kieltojen vuoksi. Raute on aloittanut olemassa olevien sopimusten hallitun alasajon ei-sanktioitujen asiakkaidensa kanssa. Tämän jälkeen yhtiö ei oleta jäljelle jäävältä tilauskannalta toteutuvan liikevaihtoa. Tilauskannan hallittu alasajo toimitusten valmiiksi saamisen tai sopimusten päättämisten kautta riippuu muun muassa maksuliikenteen ja logistiikan toimivuudesta sekä vientirajoitusten ja muiden sanktioiden mahdollisista muutoksista ja tulkinnoista. Venäläisiin asiakkaisiin liittyvät liiketoiminnan varat olivat 9,4 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa. Raute taseessa on venäläisiltä asiakkailta saatuja ennakkomaksuja noin 17,1 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa. Näihin varoihin ja saatuihin ennakkomaksuihin liittyy riskejä, mikäli sopimusten hallittu alasajo ei osoittaudu mahdolliseksi.

Venäjän projektitoimituksiin liittyvät sopimukset on tehty euroissa. Sopimukset sisältävät etumaksuja, jotka on tyypillisesti varmistettu ennakkomaksun takauksella Suomessa toimivista pankeista. Useissa sopimuksissa toimituksia ja tiettyjä muita välitavoitteita vastaavat maksuerät on varmistettu Suomessa toimivien pankkien vahvistamilla rembursseilla. Tyypillisesti maksuaikataulut on sovittu niin, että Rauten saamat ennakkomaksut ovat kertyviä kustannuksia suuremmat. Rauten ruplamääräiset varat Venäjällä olivat alle miljoona euroa 31.3.2022 ja varat liittyvät pääasiassa Venäjän paikalliseen huoltoliiketoimintaan. Rautella ei ole ollut käytössä ruplaan liittyviä valuuttasuojauksia.

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

 

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät kääntyivät epävarmoiksi Venäjän käynnistämien sotatoimien ja siitä seuranneiden pakotteiden takia. Raaka-aineiden ja kuljetusten kustannusten nousun aiheuttamat inflaatiohuolet lisäsivät epävarmuutta ja heikensivät näkymiä, mutta tämä ei vielä heikentänyt Rauten asiakkaiden tuotteiden kysyntää. Muutamia Aasian markkinoita, erityisesti Kiinaa, lukuun ottamatta voidaan arvioida myös Covid-19 -pandemian takia asetut rajoitusten ja muiden välittömien vaikutusten lähes poistuneen.

 

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

 

Kysyntä Rauten teknologialle ja palveluille oli vahvaa kehittyneillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Venäjälle emme ole 4.3.2022 tehdyn päätöksemme mukaisesti solmineet uusia sopimuksia. Kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, lukuun ottamatta Kiinaa, ja Etelä-Amerikassa kysyntä oli alhaisemmalla tasolla kuin kehittyneillä markkinoilla, mutta on piristymässä. Kiinan kysyntä oli hyvin alhaisella tasolla johtuen ankarista Covid-19 -vastatoimista.

 

Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus säilyi hyvällä tasolla. Katsauskauden uusien tilausten määrä oli hyvä huomioiden, ettei kaudelle osunut suuria uuden kapasiteetin tilauksia.

 

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen hyvällä käyttöasteella.

Näkymät vuodelle 2022

 

Raute Oyj:n hallitus on peruuttanut taloudellisen ohjauksen 2.3.2022. Epävarman tilanteen vuoksi hallitus ei anna uutta ohjeistusta vuodelle 2022.

RAUTE OYJ
Hallitus

 

TIEDOTUSTILAISUUS 29.4.2022 KLO 14:00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 29.4.2022 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Tapani Kiiski. Tilaisuudessa ovat läsnä myös talousjohtaja Tarja Järvinen sekä 1.5.2022 alkaen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitetty Petri Strengell. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa Teamsin välityksellä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille sähköpostitse, ilmoittautumiset [email protected]. Tilaisuus videoidaan ja tallenne on nähtävissä Rauten internetsivuilla www.raute.com myöhemmin samana päivänä 29.4.2022.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS:
Raute Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 julkaistaan perjantaina 22.7.2022.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain/Changzhoun alueella Kiinassa sekä Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 802. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Raute Oyj_Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022