Raute Oyj - Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

RAUTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.10.2022 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2022. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

Raute Oyj – osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

 

Heinä–syyskuu 2022

 • Liikevaihto 41,8 Me (37,9 Me) kasvoi 10,2 % vertailuvuodesta. Liikevaihdosta 5,7 Me tuloutettiin Venäjän tilauskannasta.
 • Liiketulos 1,4 Me (1,7 Me) laski 18,0 %.
 • Tulos osaketta kohti oli 0,29 euroa (0,28 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,29 euroa (0,28 e).
 • Uusien tilausten määrä oli 35 Me.

 

Tammi-syyskuu 2022

 • Liikevaihto 112,6 Me (98,1 Me) kasvoi 14,8 % vertailuvuodesta. Liikevaihdosta 21,8 Me tuloutettiin Venäjän tilauskannasta.
 • Liiketulos oli -15,2 Me (-2,8). Tappiolliseen tulokseen vaikuttivat noin -9 Me arvoiset alaskirjaukset liittyen Venäjän liiketoiminnan alasajoon sekä noin -2,5 Me arvoiset kertaluonteiset erät.
 • Tulos ennen veroja oli -15,1 Me (-2,4 Me).
 • Tulos osaketta kohti oli -3,02 euroa (-0,59 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -3,02 euroa (-0,59 e).
 • Uusien tilausten määrä oli 110 Me.
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 94 Me (150 Me). Tilauskanta sisältää Venäjän tilauksia 6 Me, joka muodostaa Venäjän liiketoiminnan hallitun alasajon jälkeen jäljellä olevan tilauskannan Venäjälle.
 • Gearing oli 22,5 % (-26,0 %).

 

Tulosohjeistus vuodelle 2022

Raute Oyj:n hallitus julkisti 22.6.2022 tarkistetun tulosohjeistuksen vuodelle 2022. Hallitus odottaa Rauten vuoden 2022 liiketuloksen pysyvän merkittävästi negatiivisena ja alle viime vuoden tason. Rauten vuoden 2021 liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa.

 

AVAINLUVUT

1.7.-

30.9.2022

1.7.-

30.9.2021

1.1-30.9.2022

1.1-30.9.2021

1.1.-

31.12.2021

Liikevaihto, Me

41,8

37,9

112,6

98,1

142,2

Liikevaihdon muutos, %

10,2

35,8

14,8

28,9

23,7

Viennin osuus liikevaihdosta, %

85,9

89,8

90,5

90,2

91,8

Liiketulos, Me

1,4

1,7

-15,2

-2,8

-2,2

Liiketulos, % liikevaihdosta

3,4

4,6

-13,5

-2,8

-1,6

Tulos ennen veroja, Me

1,4

1,7

-15,1

-2,4

-1,8

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta

3,3

4,6

-13,4

-2,4

-1,2

Kauden tulos, Me

1,3

1,2

-12,9

-2,5

-1,8

Kauden tulos, % liikevaihdosta

3,0

3,2

-11,4

-2,6

-1,2

 

 

 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit, Me

2,0

3,7

5,7

6,3

6,3

% liikevaihdosta

4,8

9,8

5,0

6,4

4,4

 

 

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me

1,3

1,1

4,5

3,6

4,9

% liikevaihdosta

3,1

3,0

4,0

3,7

3,5

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta, Me

94

150

94

150

158

Uudet tilaukset, Me

35

58

110

154

203

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

812

783

802

Henkilöstö, tehollinen keskimäärin

 

 

787

778

780

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

841

786

788

 

Toimitusjohtaja Mika Saariaho: Hyvä kysyntä useimmilla markkina-alueilla ja kannattavuuden elpyminen kolmannella vuosineljänneksellä olivat ennennäkemättömän vuoden valopilkkuja

 

Erittäin vaikean alkuvuoden jälkeen Raute toimii uudessa liiketoimintaympäristössä ja hyötyy hyvänä jatkuvasta markkinakysynnästä. Samalla jatketaan jäljellä olevan Venäjän toiminnan hallittuun alasajoon tähtääviä määrätietoisia toimia.

 

Kysyntä on jatkunut hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä. EMEA-alueen kysyntä on hyvällä tasolla ja asiakkaat jatkavat toimia kapasiteetin kasvattamiseksi täyttääkseen aukon, jonka tuonnin loppuminen alueelle on jättänyt. Tämä on herättänyt kiinnostusta Rauten ratkaisuja kohtaan myös sellaisten asiakkaiden ja maiden taholta, joiden osalta aktiviteetti on ollut aikaisemmin vähäistä. Hyödynnämme aktiivisesti mahdollisuuksia näillä markkinoilla. Markkina-aktiivisuus on ollut erityisen vahvaa Pohjois-Amerikassa. Tilanne jatkuu hyvänä myös Latinalaisessa Amerikassa, jossa raaka-ainetta on hyvin saatavilla. Aktiviteetti Aasian markkinoilla ja Kiinassa elpyy edelleen koronapandemian aiheuttaman pitkittyneen laskusuhdanteen jäljiltä.

 

Vuoden 2022 uusien tilausten määrä on 110 miljoonaa euroa, josta 35 miljoonaa euroa saatiin kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2022 ei ole saatu tehdaslaajuisia tilauksia, ja uusien tilausten kokonaismäärään sisältyy 2,4 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle, jotka saatiin vuoden alussa. Saadut tilaukset ovat edelleen kohtuullisella tasolla, mikä valaa luottamusta siihen, että uusi markkinatilanne voi tarjota volyymin joka pitää käyttöasteen korkeana. Keskikokoisten yksittäisten tuotantolinjojen ja teknologiapalvelujen tilaukset ovat lisääntyneet vuoden mittaan ja kompensoineet tehdaslaajuisten tilausten puuttumista.

 

Tilauskanta syyskuun lopussa oli 94 miljoonaa euroa. Jatkuva tilauskanta ilman Venäjää oli 88 miljoonaa euroa, ja se on pysynyt vuoden toisen neljänneksen tasolla.

 

Venäjän markkinoiden jäljellä oleva tilauskanta alaskirjausten jälkeen on 6 miljoonaa euroa; suurin osa näistä toimituksista on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2022 tai vuoden 2023 alkupuolella. Käynnissä olevassa Venäjän jäljellä olevan toiminnan hallitussa alasajossa noudatetaan tiukasti voimassa olevia pakotteita sekä molempien maiden lakeja ja määräyksiä. Kutakin projektia tarkastellaan erikseen, mukaan lukien sopimussitoumukset, pakotteet sekä muuttuvat vaikutukset logistiikkaan, rahoitukseen ja maksuehtoihin, ja tilauskirjaa ja odotettua katetta päivitetään jatkuvasti analyysien tulosten mukaisesti.

 

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 41,8 miljoonaa euroa, 10 % yli vertailukauden. Liikevaihto on kasvanut kaikilla markkina-alueilla, mutta merkittävimmin EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa. Myös teknologiapalvelujen liikevaihto on kehittynyt suotuisasti.

 

Venäjän toimitusprojektien uudelleenjärjestelyn jäljiltä operatiivinen tilanne on kolmannella neljänneksellä selvästi vakiintunut, ja kokonaisuutena kuormitustilanne on ollut hyvä. Parantuneen toimintaympäristön myötä kolmannen neljänneksen liiketulos, 1,4 miljoonaa euroa, oli rohkaiseva. Venäjän projektiemme vaikutus kolmannen vuosineljänneksen tulokseen oli neutraali.

 

Alkuvuonna koettu voimakas kustannusinflaatio on alkanut hieman taittua, mutta katteisiin kohdistuu silti edelleen painetta. Komponenttien heikko saatavuus rasittaa edelleen toimitusketjua ja kasvattaa käyttöpääoman tarvetta. Lisäksi käynnissä oleva liiketoiminnan muutos luo painetta käyttöpääomarahoitukseen, mikä johti kolmannella vuosineljänneksellä negatiiviseen rahavirtaan ja kasvatti nettovelkaa.

 

Aikaisemmin julkistettu kehitysohjelma kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi on edennyt hyvin kolmannella vuosineljänneksellä, ja sen toteutus on alkanut. Tähän liittyen Suomen henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän yli 40 henkilöllä vuoden loppuun mennessä muutosneuvotteluiden, liikkeenluovutuksen, eläköitymisten ja muiden toimenpiteiden seurauksena. Ohjelman arvioidaan vähentävän kustannuksia noin 4–5 miljoonaa euroa ja parantavan katetta.

 

Viimeisellä vuosineljänneksellä keskitymme edelleen vakiinnuttamaan operatiivista tilannetta ja varmistamaan kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimien asianmukaisen toteuttamisen. Lisäksi teemme yhteistyötä asiakkaiden kanssa varmistaaksemme palvelumme sekä tuotetoimitustemme laadun ja oikea-aikaisuuden.

 

Ensimmäiset viikot Rautella ovat nyt takanani ja voin tyytyväisenä todeta, että tapaamani ihmiset ja tiimit ovat osaavia ja ahkeria ja meillä on erinomaista asiantuntemusta, jonka turvin voimme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään metsävaroja kannattavimmalla ja kestävimmällä tavalla. Meillä on hyvät edellytykset vastata tulevaisuuden tärkeimpiin haasteisiin yhdistämällä johtava puualan asiantuntemus digitaalisiin tuotantoratkaisuihin ja paikalliseen osaamiseen.

 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet eli viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Uskomme, että yksi tulevaisuuden trendeistä kohdistuu puurakentamiseen, ja sen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen kasvumahdollisuuksiamme pitkällä aikavälillä.

 

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät kääntyivät alkuvuonna epävarmoiksi Venäjän käynnistämien sotatoimien ja niitä seuranneiden pakotteiden takia. Tilanne on hieman vakiintunut, mutta on yhä epävarma. Raaka-aine- ja kuljetuskustannusten nousun kiihdyttämä inflaatio ja tiettyjen materiaalien ja komponenttien heikko saatavuus lisäsivät epävarmuutta ja heikensivät näkymiä, mutta nämä vaikutukset eivät vielä ole näkyneet Rauten asiakkaiden tuotteiden kysynnässä. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ja muut välittömät vaikutukset ovat pääosin hävinneet Rauten markkinoilta, mutta Kiinassa niitä on vielä jossain määrin nähtävissä.

 

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

Rauten teknologian ja palveluiden kysyntä on ollut vahvaa Euroopan ja Pohjois-Amerikan kehittyneillä markkinoilla. Talouden taantuma vaikuttaa kuitenkin Euroopassa todennäköisemmältä, kun taas Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkuu vahvempana. Latinalaisessa Amerikassa kysyntä on suhteellisen hyvällä tasolla, myös siksi, että raaka-ainetta on tällä markkina-alueella hyvin saatavilla. Aasiassa kysyntä oli heikompaa kuin kehittyneillä markkinoilla. Tunnelmat markkinoilla ovat edelleen epävarmat alueen toipuessa hitaasti pääosin poistuneista koronarajoituksista, myös teollisuuden rahoitus on vähentynyt.

 

Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus säilyi hyvällä tasolla. Katsauskauden uusien tilausten määrä oli edelleen hyvällä tasolla, mutta kaudelle ei osunut isoja uuden kapasiteetin tilauksia. Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä oli erittäin hyvä, mikä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen hyvällä käyttöasteella.

 

Päivitys Venäjän sotatoimien vaikutuksesta Rauten liiketoimintaan Venäjällä

Raute tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen. Hyökkäys ja sen seurauksena asetetut pakotteet ovat vaikuttaneet merkittävästi Rauten liiketoimintaan Venäjällä, sillä Rautella oli käynnissä projekteja useille eri asiakkaille Venäjällä. Ilmoitimme 4.3.2022 lopettaneemme uusien sopimusten solmimisen venäläisten toimijoiden kanssa. Asetetut pakotteet kieltävät useat erilaiset toimitukset Venäjälle. Raute on ajamassa hallitusti alas olemassa olevia sopimuksiaan ei-sanktioitujen asiakkaiden ja toimitusten osalta saattamalla toimitukset valmiiksi, muuttamalla niiden laajuutta tai päättämällä sopimuksen. Toiminnan alasajo on merkittävästi supistanut Rauten tilauskantaa venäläisten asiakkaiden osalta vuoden 2022 aikana. Venäjän toiminnan tilauskanta oli alaskirjausten jälkeen 6 miljoonaa euroa 30.9.2022. Jäljelle jäävä tilauskanta sisältää edelleen riskejä, jotka voivat toteutua, mikäli sopimusten hallittu alasajo osoittautuu mahdottomaksi. Rauten ruplamääräiset varat Venäjällä olivat noin miljoona euroa 30.9.2022 ja liittyivät pääasiassa huoltoliiketoimintaan Venäjällä. Rautella ei ole käytössä ruplaan liittyviä valuuttasuojauksia.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

 

Raute Oyj:n hallitus julkisti 22.6.2022 tarkistetun tulosohjeistuksen vuodelle 2022. Hallitus odottaa Rauten vuoden 2022 liiketuloksen pysyvän merkittävästi negatiivisena ja alle viime vuoden tason. Rauten vuoden 2021 liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa.

 

RAUTE OYJ
Hallitus

 

TIEDOTUSTILAISUUS 21.10.2022 KLO 14:00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 21.10.2022 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Saariaho sekä väliaikainen talousjohtaja Minna Yrjönmäki. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa Teamsin välityksellä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille sähköpostitse, ilmoittautumiset [email protected]. Tilaisuus videoidaan ja tallenne on nähtävissä Rauten internetsivuilla www.raute.com maanantaina 24.10.2022.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Mika Saariaho, puh. 040 154 9393
Väliaikainen talousjohtaja Minna Yrjönmäki, puh. 040 5702067

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Changzhoun alueella Kiinassa sekä Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 802. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Raute Oyj_Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022