Raute julkaisee merkintäetuoikeusantia ja osakkeiden listaamista koskevan esitteen

RAUTE OYJ Pörssitiedote 23.5.2023 klo 13.00

 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Raute Oyj (”Raute” tai ”Yhtiö”) tiedotti eilen 22.5.2023 aloittavansa merkintäetuoikeusannin, jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1 020 446 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) ensisijaisesti Yhtiön olemassa oleville osakkeenomistajille samassa suhteessa, kuin heillä on ennestään Yhtiön osakkeita ja toissijaisesti etukäteisen merkintäsitoumuksen antaneille Yhtiön johtoryhmän jäsenille ja osakkeenomistajille sekä muille Yhtiön osakkeenomistajille ja sijoittajille (”Osakeanti”). Merkintähinta on 7,35 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

 

Yhtiö on laatinut Osakeantia varten suomenkielisen esitteen (”Esite”). Yhtiö tiedotti 3.4.2023 Yhtiön osakelajien yhdistämisestä osakepääomaa korottamatta siten, että yhdistämisen jälkeen kaikki osakkeet ovat samanlajisia ja tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhdistäminen on toteutettu 3.4.2023, jolloin kantaosakkeet muunnettiin aiempia A-osakkeita vastaaviksi, osakelajien yhdistämisen jälkeisen ainoan osakelajin osakkeiksi (”Muunto-osakkeet”) suhteessa 1:1 eli yksi (1) kantaosake muunnettiin yhdeksi (1) Muunto-osakkeeksi. Muunto-osakkeita on yhteensä 991 161, eivätkä ne ole olleet toistaiseksi kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla. Yhtiö on 4.4.2023 tiedottanut suunnatusta osakeannista etukäteisen merkintäsitoumuksen antaneille osakkeenomistajille, institutionaalisille sijoittajille ja yksityishenkilöille (”Suunnattu Osakeanti”). Suunnatun Annin osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 5.4.2023. Suunnatun Annin osakkeista 643 725 (edustaen alle 20 prosenttia Yhtiön kaupankäynnin kohteeksi otetuista osakkeista) on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla 6.4.2023 ilman esitettä. Loput 195 314 Suunnatun Annin osaketta (”Myöhemmin Listattavat Osakkeet”) eivät ole olleet toistaiseksi kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Yhtiö on laatinut esitteen myös Muunto-osakkeiden ja Myöhemmin Listattavien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 24.5.2023. Muunto-osakkeilla on väliaikainen ISIN-tunnus FI4000549928 ja Myöhemmin Listattavilla Osakkeilla on väliaikainen ISIN-tunnus FI4000549936 siihen asti, että ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Sen jälkeen, kun Muunto-osakkeet ja Myöhemmin Listattavat Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, on niillä sama ISIN-tunnus FI0009004741 ja kaupankäyntitunnus RAUTE kuin Helsingin Pörssissä jo kaupankäynnin kohteena olevilla Yhtiön osakkeilla.

 

Finanssivalvonta on tänään 23.5.2023 hyväksynyt Osakeantia sekä Osakeannissa merkittävien Tarjottavien Osakkeiden, Muunto-osakkeiden ja Myöhemmin Listattavien Osakkeiden listaamista koskevan esitteen (”Esite”). Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.raute.fi/osakeanti arviolta tänään 23.5.2023. Lisäksi Esite on saatavilla Osakeannin pääjärjestäjänä toimivan Evli Oyj:n (”Pääjärjestäjä” tai ”Evli”) verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/raute arviolta tänään 23.5.2023.

 

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa arviolta 30.5.2023 klo 9.30 ja päättyy arviolta 13.6.2023 klo 16.30 ("Merkintäaika"), ellei Merkintäaikaa jatketa. Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 25.5.2023 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun kyseiset osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Yhtiön osaketta kohden (”Merkintäoikeus”). Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 30.5.2023 klo 10.00 ja 7.6.2023 klo 18.30 välisenä aikana, ellei Merkintäaikaa jatketa ja edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Merkintäoikeuksia koskevan listalleottohakemuksen. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000552906 ja kaupankäyntitunnus on RAUTEU0123.

 

Evli Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Hill+Knowlton Strategies toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

 

Lisätietoja:

 

RAUTE OYJ

Mika Saariaho

Toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Mika Saariaho, puh. 040 154 9393

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

 

 

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter

Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2022 Rauten liikevaihto oli 158,3 miljoonaa euroa ja henkilöstö 778. Lisää Rautesta www.raute.com.

 

 

TÄRKEITÄ TIETOJA

 

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota Tarjottavia Osakeita tai mitään muita arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

 

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.

 

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

 

Tämä tiedote ei ole eikä tämän tiedotteen liitteenä olevat merkintäetuoikeusannin ehdot ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä ne sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä niitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä Tarjottavia Osakkeita tai mitään muita arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

 

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia, eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.

 

Pääjärjestäjä toimii mahdollisessa Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja Osakeantiin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.