Yhtiökokous 2024

Yhtiökokouksen päätökset

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Raute Oyj, Pörssitiedote, 4.4.2024 klo 21.30

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2024 pidettiin Lahdessa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin ja -politiikan ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2024.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille 24.000 euroa toimikaudelta, ja että kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti myös, että mikäli hallitus perustaisi erillisiä hallituksen valiokuntia, maksetaan valiokuntatyöstä seuraavanlaisia palkkioita:

- Kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa per kokous,
- kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin TkL Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi DI Joni Bask ja hallituksen jäseniksi insinööri Ari Harmaala, KTK Ari Piik, KTM Mikko Kettunen, KTM Julius Manni ja DI Jenni Virnes.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Mikko Nieminen. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 600.000 Raute Oyj:n osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Tämä valtuutus korvaa 30.3.2023 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n osakkeita koskevasta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista, mukaan lukien saajat ja mahdollisesti maksettavan vastikkeen määrä.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 600.000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 18.4.2024 alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.raute.fi > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2024.

 
Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa