Yhtiöjärjestys

Viimeisin muutos Rauten yhtiöjärjestykseen on hyväksytty 22.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

1 § Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

Yhtiön toimialana on harjoittaa:
1. Konepaja-, metalli- ja elektroniikkateollisuustuotteiden sekä niihin liittyvien järjestelmien ja laitosten myyntiä, mukaan lukien metalliteollisuuden kansainväliset projektitoimitukset, markkinointia ja valmistusta sekä näihin kuuluvaa tietotaidon, raaka-aineiden ja palvelujen myyntiä, markkinointia, lisensiointia ja välitystä; sekä em. laitteilla valmistettujen lopputuotteiden kauppaa.
2. Konsernistrategista suunnittelua, konsernin rahoitus- ja sijoitustoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa, mukaan lukien kiinteistösijoitukset ja arvopaperikauppaa. Toimialansa toteuttamiseksi yhtiö voi toimia tytäryhtiöiden tai yhteistyöyritysten kautta Suomessa ja ulkomailla. 

2 § Osakkeet jakautuvat kantaosakkeisiin ja A-osakkeisiin siten, että kantaosakkeita on vähintään kolmesataakahdeksankymmentätuhatta (380.000) kappaletta ja enintään kymmenenmiljoonaa (10.000.000) kappaletta ja A-osakkeita vähintään kaksimiljoonaasatakaksikymmentätuhatta (2.120.000) kappaletta ja enintään kymmenenmiljoonaa (10.000.000) kappaletta.

Kantaosakkeet on merkitty K-sarjaan ja A-osakkeet on merkitty A-sarjaan kuuluviksi. Kanta- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen kantaosake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. 

3 § Kantaosake voidaan muuntaa A-osakkeeksi seuraavin ehdoin:

1) Kantaosakkeen omistaja tai hallintarekisterissä olevien osakkeiden osalta omaisuudenhoitaja voi milloin tahansa tehdä muuntamista koskevan kirjallisen vaatimuksen yhtiön hallitukselle. Vaatimuksen voi peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty kaupparekisteriin.

2) Osakkeenomistajan on yksilöitävä muuntamisvaatimuksessaan osakkeet (arvo-osuudet) ja ilmoitettava niiden lukumäärä.

3) Yhtiön hallitus käsittelee muuntamista koskevat vaatimukset kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut tiedon muuntamisvaatimuksesta.

4) Muuntamisen yleisenä edellytyksenä on, että osakkeet ovat osakkeenomistajan vapaassa omistuksessa eikä niihin kohdistu mitään ulkopuolisia velvoitteita ja/tai rasitteita.

5) Osakkeiden muuntaminen tapahtuu siten, että yksi K-sarjan osake vastaa yhtä A-sarjan osaketta. Muuntamismenettely on saatettu loppuun silloin, kun osakkeiden muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin ja muuntaminen on tällöin sekä yhtiötä että osakkeenomistajaa sitova.

6) Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. 

4 § Jos kantaosake siirtyy K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti ja muilla kantaosakkeen eli K-sarjaan kuuluvien osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön tai testamenttiin perustuvia saantoja. Lunastusoikeus ei myöskään koske luovutuksia, joissa luovutuksen saaja on luovuttajan isä, äiti, rintaperillinen tai ottolapsi taikka luovuttajan sisar tai veli tai sisaren tai veljen rintaperillinen tai näiden ottolapsi.
2. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako näin ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirron saajan rehellisesti sopima hinta tai, jos saanto on vastikkeeton, vastiketta ei voida muutoin määritellä tai vastike on osaksikin muuta kuin rahaa, yhden osakkeen arvo on A-osakkeen pörssikurssin mukainen arvo lunastusvaatimuksen esittämishetkellä.
4. Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille kuukauden kuluessa saatuaan tiedon osakkeen siirtymisestä lähettämällä ilmoitus kirjatussa kirjeessä omistajaluetteloon merkityllä tai muuten yhtiön tiedossa olevalla osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastushinnan määrään vaikuttavista seikoista, osakkeen saajan nimi, siirtymisen ajankohta sekä päivämäärä, jolloin hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä.
5. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
6. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5. kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta sille, jolta osakkeet lunastetaan käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.
7. Mikäli lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat eivät määräajassa käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti yhtiön jakokelpoisilla varoilla lunastaa K-sarjaan merkitty osake ja yhtiön on tällöin esitettävä lunastusvaatimus osakkeen saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on suoritettava lunastushinta kuukauden kuluessa tässä 7. kohdassa mainitun lunastusvaatimuksen esittämisajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.
8. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestään lunastamiseen oikeutetuille osakkeenomistajille kirjallisesti samanaikaisesti, kun se on esittänyt lunastusvaatimuksensa edellä 7.-kohdan mukaisesti.
9. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä, paitsi tapauksissa, joissa yhtiö itse on lunastanut omistukseensa lunastuksen alaisia osakkeita. 

5 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

6 § Yhtiön asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. 

7 § Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva. 

8 § Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. 

9 § Yhtiötä edustavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. 

10 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

12 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakeomistukseensa perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty aikaisemmaksi kuin kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
2. tilintarkastuskertomus 

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet
7. hallituksen jäsenmäärä
8. yhtiökokouskutsussa mainituista muista asioista 

valittava

9. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
10. tilintarkastaja. 

Yhtiöjärjestys on hyväksytty Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2018