Yhtiöjärjestys

Viimeisin muutos Rauten yhtiöjärjestykseen on hyväksytty 30.3.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, voimassa 3.4.2023 alkaen.

1 § Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

Yhtiön toimialana on harjoittaa:
1. Konepaja-, metalli- ja elektroniikkateollisuustuotteiden sekä niihin liittyvien järjestelmien ja laitosten myyntiä, mukaan lukien metalliteollisuuden kansainväliset projektitoimitukset, markkinointia ja valmistusta sekä näihin kuuluvaa tietotaidon, raaka-aineiden ja palvelujen myyntiä, markkinointia, lisensiointia ja välitystä; sekä em. laitteilla valmistettujen lopputuotteiden kauppaa.
2. Konsernistrategista suunnittelua, konsernin rahoitus- ja sijoitustoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa, mukaan lukien kiinteistösijoitukset ja arvopaperikauppaa. Toimialansa toteuttamiseksi yhtiö voi toimia tytäryhtiöiden tai yhteistyöyritysten kautta Suomessa ja ulkomailla. 

2 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

3 § Yhtiön asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. 

4 § Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva. 

5 § Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. 

6 § Yhtiötä edustavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. 

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

8 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakeomistukseensa perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty aikaisemmaksi kuin kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

10 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
2. tilintarkastuskertomus 

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet
7. hallituksen jäsenmäärä
8. yhtiökokouskutsussa mainituista muista asioista 

valittava

9. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
10. tilintarkastaja. 

11 § Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Yhtiöjärjestys on hyväksytty Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2023.