Vahinkoriskit

Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimitilojaan ja prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä varasuunnitelmia.

Muita vahinkoriskejä ovat mm. työturvallisuusriskit, joita hallitaan aktiivisella, riskejä ehkäisevällä toiminnalla, kuten henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella ja tutkimalla myös kaikki läheltä piti -tapaukset. Työturvallisuus ja ergonomia ovat jatkuvan kehittämisen kohteita. 

Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskejä ovat tulipalo, vakava konerikko sekä tietojärjestelmän rikkoontuminen tai häiriö Lahden päätuotantoyksikössä, jonne koko konsernin avainteknologian tuotanto- sekä suunnittelu-, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keskitetty. Näihin on varauduttu mm. varajärjestelmillä ja vakuutuksilla, mutta varautumisesta huolimatta tällaisen riskin realisoituminen vakavalla tavalla aiheuttaisi merkittävää haittaa toiminnalle. 

Uuteen koko yhtiön laajuiseen toiminnanohjausjärjestelmään liittyy lyhyen aikavälin riski, jolla on välitön vaikutus Rauten päivittäiseen toimintaan ja taloudelliseen ohjaukseen. Järjestelmän toteuttamisen ja käyttöönoton viivästyminen tai mahdolliset haasteet datan siirtämisessä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään voisivat aiheuttaa merkittäviä kustannusten ylityksiä toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksessa sekä häiriöitä asiakastoimituksissa, mikä vaikuttaisi negatiivisesti myös asiakassuhteisiin. 

Rauten tuotannollisella toiminnalla ei ole merkittäviä suoria ympäristövaikutuksia. Lahden päätuotantoyksikkö sijaitsee pohjavesialueella. Kemikaali- tai polttoainevuoto pohjavesialueella voi aiheuttaa ympäristöhaittaa, taloudellisia kustannuksia ja häiriötä yhtiön tuotannolliseen toimintaan. Lahden pääyksiköillä on ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, ja kemikaaliturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ympäristöjärjestelmän periaatteita noudatetaan soveltuvin osin myös muissa toimipisteissä.