Liiketoimintariskit ja epävarmuustekijät

Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät markkina- ja kysyntätilanteen kehitykseen.

Taloussuhdanteet, lainsäädäntö ja muut määräykset sekä poliittinen ympäristö.

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia Rauten toimintaan, tulokseen, rahoitusasemaan ja pääoman lähteisiin.

Rauten toimintaan vaikuttaa myös geopoliittisia ja makrotalouden tekijöitä: merkittävät kustannusvaihtelut ja korkojen nousu saattavat johtaa talouden taantumaan. Taantuma todennäköisesti vaikuttaisi Rauten toimintaan ja vähentäisi peruskysyntää. Merkittävin lyhyen aikavälin riski liittyy uuteen koko yhtiön laajuiseen toiminnanohjausjärjestelmään, jolla on välitön vaikutus Rauten päivittäiseen toimintaan ja taloudelliseen ohjaukseen. Järjestelmän toteuttamisen ja käyttöönoton viivästyminen tai mahdolliset haasteet datan siirtämisessä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään voisivat aiheuttaa merkittäviä kustannusten ylityksiä toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksessa sekä häiriöitä asiakastoimituksissa, mikä vaikuttaisi negatiivisesti myös asiakassuhteisiin.

Lainsäädäntö tai muut määräykset, kuten pakotteet, voivat vaikuttaa Rauten liiketoimintaan ja tuotteisiin joko suoraan tai välillisesti. Raute voi myös joutua riidan osapuoleksi. Rautella on edelleen Venäjä-altistuksesta aiheutuvia riskejä. Jäljellä olevan tilauskannan hallittu alasajo eteni hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta jäljellä oleva tilauskanta on kuitenkin yhä altis muutoksille sääntelyssä, pakotteissa, maksuliikenteessä ja asiakkaiden kyvyssä suoriutua sopimuksista. Muuttuva pakotetilanne aiheuttaa epävarmuutta mahdollisuuksiimme toimia sopimustemme mukaisesti ja tulouttaa keskeneräinen tilauskantamme. Olennainen osa Rauten teknologiasta ja palveluista on pakotteiden piirissä.

Toiminta, toimitukset ja teknologia 

Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektitoimituksista, joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä asiakaskohtaisesti räätälöidyistä ratkaisuista. Tarjous- ja neuvotteluvaiheessa otetaan riskejä luvattavan suorituskyvyn sekä toteutuksen kustannusarvioiden osalta. Muut Rauten kannalta merkittävät lähiajan riskit liittyvät hintainflaatioon sekä raaka-aineiden, komponenttien ja kuljetuspalvelujen saatavuuteen.

Rauten investoinnit uusien teknologioiden tuotekehitykseen ovat merkittävät, ja niihin liittyy riskiä siitä, että hanke ei johda teknisesti tai kaupallisesti hyväksyttävään ratkaisuun. Rautella on käynnissä toiminnan kokonaiskilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävä kehitysohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 4–5 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhtiö on alttiina riskille, että säästöjä ei saavuteta suunnitellussa ajassa.

Raute on tiedottanut uudesta strategiasta ja siihen liittyvistä taloudellisista tavoitteista, joilla pyritään merkittävään kasvuun ja kannattavuuden paranemiseen seuraavalla viisivuotiskaudella. Yhtiöön kohdistuu riski siitä, että strategian toteutus ei onnistu asetetussa aikataulussa tai että asetettuja tavoitteita ei pystytä saavuttamaan.

Konsernin liiketoiminnan merkittävimmät rahoitusriskit ovat sopimusvastapuoliin liittyvä luottotappioriski ja valuuttakurssiriski. Lisäksi konserni altistuu maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskeille sekä korko- ja hintariskeille.

Henkilöstö 

Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssien riittävyyden hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikärakenteen kehitystä, systemaattisella henkilöstöjohtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin. 

Henkilöstötyöstä ja -prosesseista huolimatta Raute altistuu riskille avainhenkilöiden menettämisestä ja vaikeuksille uusien osaajien palkkaamisessa uusiin liiketoimintahaasteisiin vastaamiseksi. 

Kyber- ja tietoturvallisuus, maksupetokset 

Rauten toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja -ohjelmistojen turvallisuudesta ja vakaasta toiminnasta. Onnistunut kyberhyökkäysriskien hallinta on myös tärkeää. Näitä riskejä hallitaan määritellyllä 
tietoturvapolitiikalla. 

Rauteen kohdistuu toistuvasti maksupetosyrityksiä. Yhtiöllä on riski, että petosyritys ohittaa maksutapahtumien kontrollipisteet ja aiheuttaa yhtiölle taloudellista vahinkoa. 

Yhtiön maine 

Rautella on riski tietämättään olla mukana liiketoimintaketjussa, johon liittyy korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua, aikka liiketoimintakumppaneita säännöllisesti tarkastetaan esimerkiksi kansainvälisiin sanktiolistoihin ja viennin rajoituksiin liittyen. Näiden riskien toteutumisesta voi aiheutua oikeudellisia seurauksia, ja yhtiön maine ja taloudellinen asema saattavat kärsiä. 

Kansainvälisiin toimitusketjuihin voi liittyä toimijoita, jotka eivät kunnioita Rauten periaatteita ihmisoikeuksien tai työntekijöiden perusoikeuksien suhteen. Tällaiset tapaukset voivat johtaa mainehaittaan ja toimitusketjun keskeytykseen, mikäli rikkomus on niin merkittävä, että yhteistyö joudutaan lopettamaan.