Liiketoimintariskit ja epävarmuustekijät

Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät markkina- ja kysyntätilanteen kehitykseen.

Taloussuhdanteet, lainsäädäntö ja muut määräykset sekä poliittinen ympäristö.

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia Rauten toimintaan, tulokseen, rahoitusasemaan ja pääoman lähteisiin. 

Rauten toimintaan vaikuttaa myös geopoliittisia ja makrotalouden tekijöitä: tämänhetkinen korkea inflaatio ja korkojen nousu saattavat johtaa talouden taantumaan. Taantuma todennäköisesti vaikuttaisi Rauten toimintaan ja vähentäisi peruskysyntää. 

Lainsäädäntö tai muut määräykset, kuten pakotteet, voivat vaikuttaa Rauten liiketoimintaan ja tuotteisiin joko suoraan tai välillisesti. Raute voi myös joutua riidan osapuoleksi. Rauten suurimmat lyhyen aikavälin riskit aiheutuvat edelleen jäljellä olevasta Venäjä-altistuksesta. Venäjän toiminnan hallittua alasajoa on jatkettu, ja riskiasema pienentyi edelleen viimeisen vuosineljänneksen aikana. Jäljellä oleva tilauskanta on yhä altis muutoksille sääntelyssä, pakotteissa, maksuliikenteessä ja asiakkaan kyvyssä suoriutua sopimuksista. Muuttuva pakotetilanne aiheuttaa epävarmuutta mahdollisuuksiimme toimia sopimustemme mukaisesti ja tulouttaa keskeneräinen tilauskantamme. Olennainen osa Rauten teknologiasta ja palveluista on pakotteiden piirissä. 

Toiminta, toimitukset ja teknologia 

Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektitoimituksista, joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä asiakaskohtaisesti räätälöidyistä ratkaisuista. Tarjous- ja neuvotteluvaiheessa joudutaan ottamaan riskejä luvattavien suoritusarvojen osalta sekä tekemään arvioita toteutuksen kustannuksista. Muut Rauten kannalta merkittävät lähiajan riskit liittyvät hintainflaatioon sekä raaka-aineiden, komponenttien ja kuljetuspalvelujen saatavuuteen. 

Raute panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Uusien teknologioiden tuotekehitysvaiheeseen liittyy riskiä siitä, että hanke ei johda teknisesti tai kaupallisesti hyväksyttävään ratkaisuun. Kehitystyön tuloksena syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja kapasiteetti voidaan todentaa täysimittaisesti vasta tuotanto-olosuhteissa ensimmäisten asiakastoimitusten yhteydessä. 

Raute on aloittanut toiminnan kokonaiskilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävän kehitysohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 4–5 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhtiö on alttiina riskille, että säästöjä ei saavuteta suunnitellussa ajassa. 

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset saattavat vaikuttaa Rauten näkymiin heikentävästi jatkossakin, mutta vähäisemmässä määrin kuin kolmena edellisvuonna. 

Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liiketoimintaansa kehittyvillä markkina-alueilla, joissa toimimiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä. 

Henkilöstö 

Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssien riittävyyden hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikärakenteen kehitystä, systemaattisella henkilöstöjohtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin. 

Henkilöstötyöstä ja -prosesseista huolimatta Raute altistuu riskille avainhenkilöiden menettämisestä ja vaikeuksille uusien osaajien palkkaamisessa uusiin liiketoimintahaasteisiin vastaamiseksi. 

Kyber- ja tietoturvallisuus, maksupetokset 

Rauten toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja -ohjelmistojen turvallisuudesta ja vakaasta toiminnasta. Onnistunut kyberhyökkäysriskien hallinta on myös tärkeää. Näitä riskejä hallitaan määritellyllä 
tietoturvapolitiikalla. 

Rauteen kohdistuu toistuvasti maksupetosyrityksiä. Yhtiöllä on riski, että petosyritys ohittaa maksutapahtumien kontrollipisteet ja aiheuttaa yhtiölle taloudellista vahinkoa. 

Yhtiön maine 

Rautella on riski tietämättään olla mukana liiketoimintaketjussa, johon liittyy korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua, aikka liiketoimintakumppaneita säännöllisesti tarkastetaan esimerkiksi kansainvälisiin sanktiolistoihin ja viennin rajoituksiin liittyen. Näiden riskien toteutumisesta voi aiheutua oikeudellisia seurauksia, ja yhtiön maine ja taloudellinen asema saattavat kärsiä. 

Kansainvälisiin toimitusketjuihin voi liittyä toimijoita, jotka eivät kunnioita Rauten periaatteita ihmisoikeuksien tai työntekijöiden perusoikeuksien suhteen. Tällaiset tapaukset voivat johtaa mainehaittaan ja toimitusketjun keskeytykseen, mikäli rikkomus on niin merkittävä, että yhteistyö joudutaan lopettamaan.