Riskienhallinta

Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus

Ennakoiva riskienhallinta varmistaa jatkuvuuden

Riskienhallinnan tavoitteena on edistää strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja rajaamalla oleellisia riskejä sekä riskien toteutumisen negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Ennakoiva riskienhallinta varmistaa toiminnan jatkuvuuden.

Riskienhallintaa on myös liiketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyvien riskien tunnistaminen, arviointi ja niiden toteutumiseen varautuminen. Kriisienhallinnan ensisijaisena tavoitteena on henkilöstön turvaaminen.

Konsernin tunnistetut tärkeimmät riskialueet liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen, vahinkoihin sekä tietoturvaan. Merkittävimmiksi liiketoimintariskeiksi on tunnistettu talouden suhdannevaihteluista johtuva kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologiariskit.

Merkittävimmät tunnistetut riskimme liittyvät projektiliiketoiminnan luonteeseen, geopoliittisiin ja makrotaloudellisiin olosuhteisiin, henkilöresursseihin, tietoturvaan, rahoitukseen sekä vahinkoihin tai menetyksiin. Analyysimme mukaan tämän hetken tärkeimmät yhtiöön kohdistuvat riskit ovat maailmantalouden ja geopolitiikan kehityksestä johtuvat investointikysynnän vaihtelut, tiedonhallintajärjestelmien uudistamiseen liittyvä riski, avainhenkilöiden sitouttaminen, jälleenrahoitus- ja likviditeettiriski sekä kyberturvallisuusriski.

Raute on aloittanut kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävän kehitysohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 4–5 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhtiö on alttiina riskille, että säästöjä ei saavuteta suunnitellussa ajassa.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset saattavat vaikuttaa Rauten näkymiin heikentävästi jatkossakin, mutta vähäisemmässä määrin kuin kahtena edellisvuonna.

Riskienhallinnan järjestäminen

Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus.

Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen.

Konsernimme sisäisen valvonnan perustana on arvojemme ja eettisen ohjeistuksemme mukainen johtaminen. Konsernissamme ei ole erillistä sisäisen valvonnan organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista.