Riskienhallinta

Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus

Ennakoiva riskienhallinta varmistaa jatkuvuuden

Riskienhallinnan tavoitteena on edistää strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja rajaamalla oleellisia riskejä sekä riskien toteutumisen negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Ennakoiva riskienhallinta varmistaa toiminnan jatkuvuuden.

Riskienhallintaa on myös liiketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyvien riskien tunnistaminen, arviointi ja niiden toteutumiseen varautuminen. Kriisienhallinnan ensisijaisena tavoitteena on henkilöstön turvaaminen.

Konsernin tunnistetut tärkeimmät riskialueet liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen, vahinkoihin sekä tietoturvaan. Merkittävimmiksi liiketoimintariskeiksi on tunnistettu talouden suhdannevaihteluista johtuva kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologiariskit.

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia Rauten toimintaan, tulokseen, rahoitusasemaan ja pääoman lähteisiin.

Rauten toimintaan vaikuttaa myös geopoliittisia ja makrotalouden tekijöitä: tämänhetkinen korkea inflaatio ja korkojen nousu saattavat johtaa talouden taantumaan. Taantuma todennäköisesti vaikuttaisi Rauten toimintaan ja vähentäisi peruskysyntää. Rauten suurimmat lyhyen aikavälin riskit aiheutuvat edelleen jäljellä olevasta Venäjä-altistuksesta. Sopimuksia on neuvoteltu uusiksi venäläisten asiakkaiden kanssa, minkä ansiosta riski pieneni edelleen edellisestä vuosineljänneksestä. Jäljellä oleva tilauskanta on yhä altis muutoksille sääntelyssä, pakotteissa, maksuliikenteessä ja asiakkaan kyvyssä suoriutua sopimuksista. Muuttuva pakotetilanne aiheuttaa epävarmuutta mahdollisuuksiimme toimia sopimustemme mukaisesti ja tulouttaa keskeneräinen tilauskantamme. Suuri osa Rauten teknologiasta ja palveluista on pakotteiden piirissä. Lisäksi monien sopimusten päättyminen on aiheuttanut painetta yhtiön lyhytaikaiselle käyttöpääomarahoitukselle.

Geopoliittisen riskin ohella Rauten kannalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät tuotannontekijöiden hintainflaatioon sekä raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien saatavuuteen.

Raute on aloittanut kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävän kehitysohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 4–5 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhtiö on alttiina riskille, että säästöjä ei saavuteta suunnitellussa ajassa.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset saattavat vaikuttaa Rauten näkymiin heikentävästi jatkossakin, mutta vähäisemmässä määrin kuin kahtena edellisvuonna.

Riskienhallinnan järjestäminen

Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus.

Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen.

Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista.