Riskienhallinta

Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus

Ennakoiva riskienhallinta varmistaa jatkuvuuden

Riskienhallinnan tavoitteena on edistää strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja rajaamalla oleellisia riskejä sekä riskien toteutumisen negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Ennakoiva riskienhallinta varmistaa toiminnan jatkuvuuden.

Riskienhallintaa on myös liiketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyvien riskien tunnistaminen, arviointi ja niiden toteutumiseen varautuminen. Kriisienhallinnan ensisijaisena tavoitteena on henkilöstön turvaaminen.

Konsernin tunnistetut tärkeimmät riskialueet liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen, vahinkoihin sekä tietoturvaan. Merkittävimmiksi liiketoimintariskeiksi on tunnistettu talouden suhdannevaihteluista johtuva kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologiariskit.

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä kansainvälinen poliittinen epävakaus erityisesti Venäjän markkinoita koskien ylläpitävät lähiajan riskejä. Poliittisen riskin ohella Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät raaka-aineiden, komponenttien sekä rahtien hintakehitykseen sekä osin saatavuuteen.

Koronaviruksen aiheuttaman sairauspandemian aiheuttamat rajoitukset tulevat vaikuttamaan Rautenkin näkymiin heikentävästi jatkossakin, mutta vaikutuksen määrää ja kestoa on edelleen mahdotonta arvioida.

Konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai muita keskeneräisiä riita-asioita eikä konsernin toimintaan liity muitakaan hallituksen tiedossa olevia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen toiminnan jatkuvuuteen.

Riskienhallinnan järjestäminen

Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus.

Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen.

Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista.