Pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät

Voimassa olevat osakepohjaiset järjestelmät

Suoriteperusteinen, osakkeen arvoon perustuva pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2017-2023
(LTI Plan 2017-2019, LTI Plan 2018-2020, LTI Plan 2019-2021, LTI Plan 2020-2022 ja LTI Plan 2021-2023)  

Raute Oyj:n hallitus päätti 14.2.2017 uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.  

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Yksittäinen ohjelma voi koostua joko kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta tai yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yksittäisen ohjelman nojalla mahdollisesti saavutettu palkkio maksetaan kyseisen kolmivuotisen ohjelman päätyttyä. Mahdollinen palkkio suoritetaan joko Rauten listattuina A-sarjan osakkeina tai rahana.
 
Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, sen puitteissa toteutettavan ansaintajakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oiketetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta.  

Yhtiön noudattaman omistussuosituksen mukaan järjestelmän kunkin osallistujan odotetaan kerryttävän ja sen saavuttamisen jälkeen pitävän omistuksessaan yhtiön osakkeita määrän, joka on arvoltaan kaksinkertainen verrattuna hänelle viimeisimmässä meneillään olevassa ohjelmassa allokoidun bruttomääräisen enimmäisansaintamahdollisuuden arvoon. Järjestelmän kunkin osallistujan odotetaan käyttävän 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamastaan nettopalkkiosta osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes hänen osakeomistuksensa täyttää yllä suositellun tason. Osakeomistuksen kerryttäminen tapahtuu joko säilyttämällä omistuksessa osakkeina saatuja palkkioita tai hankkimalla osakkeita järjestelmän nojalla saadulla käteispalkkiolla. 

Suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2017-2020 ehdot (Terms and Conditions). 

Päättyneet optio-ohjelmat ja osakepohjaiset kannustusjärjestelmät