Pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät

Johdon ja avainhenkilöiden voimassa olevat osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Konsernin johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan ”PSP”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Resctricted Share Program ”RSP”) täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa yhtiön johtoa ja avainhenkilöitä yhtiöön sekä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkäaikainen kannustinjärjestelmä.

Yhtiön suoritusperusteinen, osakkeen arvoon ja kasvuun perustuva pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisältää kolme kolmen vuoden pituista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021-2023, 2022-2024 ja 2023-2025, joihin kaikkiin sovelletaan kahta suoritusmittaria. Ohjelmissa 2021-2023 ja 2022-2024 toinen suoritusmittareista on absoluuttinen Rauten osakkeen kokonaistuotto (Absolute TSR) ja sen painoarvo on 70 prosenttia. Toinen suoritusmittareista on määritellyt nettomyyntitavoitteet ja sen painoarvo on 30 prosenttia. Ohjelmassa 2023-2025 toinen suoritusmittareista on määritellyt käyttökatetavoitteet (EBITDA) ja sen painoarvo on 60 prosenttia. Toinen suoritusmittareista on määritellyt liikevaihtotavoitteet ja sen painoarvo on 40 prosenttia. 

Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin ohjelman alkamisesta, ansaintajakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan oikeutetuista henkilöstä ja ansaintamahdollisuudesta.

Suoritusperusteisen, osakkeen arvoon ja kasvuun perustuvan kannustinjärjestelmän lisäksi yhtiön hallitus on perustanut ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi. Ohjelma koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä ohjelmista ja meneillään oleva ensimmäinen yksittäinen ohjelma kattaa vuodet 2022-2024. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä päätöstä.

Raute Oyj:n hallitus päätti 22.3.2023 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän jatkamisesta konsernin ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”PSP”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”RSP”) täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä. Lisätietoja pörssitiedotteestamme.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot maksetaan yhtiön päätöksen mukaisesti joko yhtiön listattuina A-sarjan osakkeina tai käteisellä perustuen maksuhetken osakepalkkion arvoon. Palkkion maksamisen ehtona on voimassa oleva työ- tai palvelusuhde Rauteen.

Yhtiön noudattaman omistussuosituksen mukaan yhtiön johtoryhmän jäsenten odotetaan kerryttävän ja sen saavuttamisen jälkeen pitävän omistuksessaan yhtiön osakkeita määrän, joka on toimitusjohtajan osalta arvoltaan hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa vastaava määrä ja muiden osalta kuuden kuukauden kiinteää bruttomääräistä palkkaa vastaava määrä. Johtoryhmän jäsenen odotetaan käyttävän 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamastaan nettopalkkiosta osakeomistuksensa kerryttämiseen, kunnes hänen osakeomistuksensa täyttää yllä suositellun tason.

Päättyneet optio-ohjelmat ja osakepohjaiset kannustusjärjestelmät