Pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät

Voimassa olevat osakepohjaiset järjestelmät

Suoriteperusteinen, osakkeen arvoon perustuva pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2017-2024
(LTI Plan 2020-2022, Plan 2021-2023 ja LTI Plan 2022-2024)  

Helmikuussa 2017 Raute Oyj:n hallitus päätti uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.

Järjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta ohjelmasta. Yksittäinen ohjelma voi koostua joko kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta tai yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yksittäisen ohjelman nojalla mahdollisesti saavutettu palkkio maksetaan kyseisen kolmivuotisen ohjelman päätyttyä. Ansaintamahdollisuutta on rajoitettu siten, että osallistujalle yksittäisen kolmivuotisen ohjelman perusteella maksettavan palkkion arvo maksuhetkellä voi olla enintään kaksinkertainen verrattuna siihen arvoon, joka hänelle allokoidulla enimmäisansaintamahdollisuudella oli ohjelman alkaessa.

Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, sen puitteissa toteutettavan ansaintajakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oikeutetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta.

Suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehdot 2017-2020 ja 2021-2023

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP)

Raute Oyj:n hallitus on 27.7.2022 tiedottanut, että se on päättänyt ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (myös ”RSP”) perustamisesta täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi yhtiölle. RSP-ohjelma on tarkoitettu yksittäisille erikseen valittaville Raute Oyj:n ja sen konsernin avainhenkilöille.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa, kannustaa ja palkita erikseen valittuja Rauten avainhenkilöitä sekä yhdenmukaistaa heidän intressinsä yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa synnyttämällä heille pitkän aikavälin osakeintressi ja siten edistää Rauten omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Kunkin ohjelman pituus on kokonaisuudessaan kolme vuotta, minkä puitteissa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille soveltaen enimmillään kolmen vuoden pituista sitouttamisjaksoa. Osakepalkkio maksetaan kyseiseen yksittäiseen osakepalkkiolupaukseen sovellettavan sitouttamisjakson jälkeen. Yhtiö voi valintansa mukaan maksaa luvattuja osakepalkkioita joko kertasuorituksena tai useammassa erässä ohjelman kolmivuotisen kokonaiskeston puitteissa.

RSP:n ensimmäinen yksittäinen, vuodet 2022–2024 kattava ohjelma (RSP 2022-2024) alkaa vuoden 2022 alusta. Sen nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 72 000 osaketta (tarkoittaen bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys).

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin voivat kuulua myös Raute-konsernin johtoryhmän jäsenet.

RSP:n nojalla maksettavat palkkiot voidaan yhtiön valinnan mukaan maksaa joko Rauten listattuina A-sarjan osakkeina tai rahassa osakepalkkion maksuajankohdan mukaisen arvon perusteella. Palkkion maksaminen edellyttää, että palkkionsaajan työ- tai toimisuhde Rauten kanssa edelleen jatkuu palkkion maksuhetkellä.

RSP:n nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Rauten osakekurssin kehitykseen yhtiön asettaman kertoimen perusteella. 

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (RSP) ehdot.

Päättyneet optio-ohjelmat ja osakepohjaiset kannustusjärjestelmät