Palkitsemisraportti

Rauten palkitsemisraportti vuodelta 2023 on julkaistu 22.2.2024.

JOHDANTO

Tämä palkitsemisraportti sisältää tietoja Raute Oyj:n hallituksen (“hallitus”) ja toimitusjohtajan (“toimitusjohtaja”) palkitsemisesta ajalta 1.1.–31.12.2023, ja se perustuu Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2020 suosituksiin sekä arvopaperimarkkina-ja osakeyhtiölain vaatimuksiin. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi.

Raportissa kuvataan työntekijöiden keskipalkan ja yhtiön kehitystä viiden viime vuoden aikana verrattuna hallituksen, konsernin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiseen.

Palkitsemisraportti vuodelta 2022 esitettiin Rauten varsinaiselle yhtiökokoukselle 30.3.2023. Yhtiökokous hyväksyi raportin. Vuoden 2023 palkitsemisraportti esitetään neuvoa-antavaa äänestystä varten Rauten varsinaiselle yhtiökokoukselle 4.4.2024.

Hallituksen kokoonpano säilyi muuttumattomana tilikauden aikana.

Toimitusjohtajana on koko tilikauden toiminut Mika Saariaho, joka aloitti toimitusjohtajana 1.10.2022.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Raute Oyj:n toimielinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka hallitus kokouksessaan 12.2.2020 hyväksyi ja 31.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli ja hyväksyi. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Palkitsemispolitiikasta ei poikettu tilikauden 2023 aikana, eikä hallituksen tai toimitusjohtajan palkkioita ole peritty takaisin tai oikaistu.

Rauten palkitsemisperiaate perustuu yhtiön arvon kasvun tukemiseen, huippuluokan suorituskyvyn varmistamiseen sekä vastuullisuuteen, johdonmukaisuuteen ja kilpailukykyisyyteen. Tuemme palkitsemisella Rauten arvojen ja strategian toteutumista. Kannustamme erinomaisiin suorituksiin ja arvojen mukaiseen toimintaan ja palkitsemme huippuluokan osaami-sesta, suorituksista ja tuloksesta.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteena on kannustaa lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen ja palkita sen mukaan.

Osakeperusteisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa yhtiön johtoa ja avainhenkilöitä yhtiöön sekä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimitusjohtajan palkitsemisen keskeiset periaatteet

Toimitusjohtajan palkitseminen seuraa suoritukseen kannustavaa kulttuuriamme. Merkittävä osa toimitusjohtajan palkitsemisesta perustuu muuttuvaan osuuteen. Jotta ylläpidämme vahvan yhteyden yhtiön tuloksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen välillä, sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimien suoritustavoitteet ovat suoraan yhteydessä Rauten liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi toimitusjohtajan odotetaan käyttävän hallituksen määrittämän osuuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän nettopalkkiosta osakeomistuksensa kerryttämiseen, kunnes osakeomistus vastaa hallituksen määrittelemää tasoa. Tarkoituksena on näin varmistaa, että toimitusjohtajan ja omistajien intressit ovat yhdenmukaiset.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN VUONNA 2023

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 1.1.–31.12.2023

Yhtiökokous 30.3.2023 päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 48 000 euroa ja hallituksen va-rapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 24 000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten kulukorvaukset maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsen (1 000 euroa)2023
Laura Raitio, hallituksen puheenjohtaja48
Mika Mustakallio, hallituksen varapuheenjohtaja24
Joni Bask24
Ari Harmaala24
Patrick von Essen24
Petri Perttula24
Ari Piik24
Yhteensä192


Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät kuulu kannustinjärjestelmien tai tulosperusteisen palkitsemisen piiriin.

Kaikki suoritetut palkkiot ovat palkitsemispolitiikan mukaisia.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN VUONNA 2023

Toimitusjohtajan suoriutumisen arviointi perustuu strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kiinteän vuosipalkan lisäksi toimitusjohtajan palkitseminen käsittää muuttuvan palkitsemisen, kuten vuotuisen, suoritukseen perustuvan lyhyen aikavälin kannustimen ja osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustimen.

Rauten toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkioita vuonna 2023 yhteensä 307 tuhatta euroa.

Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Toimitusjohtajan palkitseminen 1.1.–31.12.2023

(1 000 euroa)Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot vuonna 2023
Peruspalkka + luontoisedut307
Lyhyen aikavälin kannustin-
Pitkän aikavälin kannustin-
Yhteensä307


Luvut edustavat tilikaudella maksettuja palkkoja ja palkkioita. Lyhyen aikavälin kannustinohjelmissa bonukset maksetaan ansaintajaksoa seuraavana vuonna. Pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinohjelmat on kuvattu alla.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Vuonna 2023 maksettu suoritukseen perustuva lyhyen aikavälin kannustin perustui hallituksen tilikauden 2022 alussa asettamiin vuoden 2022 avaintavoitteisiin, jotka liittyivät konsernin taloudellisiin, strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Koska toimitusjohtaja Mika Saariaho aloitti Rautella vasta vuoden 2022 lopussa lokakuussa, ei hän kuulunut lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään vuonna 2022.

Hallitus asetti tilikauden 2023 alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit vuodelle 2023 tukemaan liiketoiminnan kehitystä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Tilikauden 2023 aikana Rauten käynnissä olevissa osakepohjaisissa suoriteperusteissa kannustinjärjestelmissä (PSP) oli kolme kolmen vuoden pituista ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023-2025. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 2021–2023 ja 2022–2024 suoritustavoitteet ovat absoluuttinen osakkeen kokonaistuotto (Absolute TSR), jonka painoarvo on 70 prosenttia, ja liikevaihto, jonka painoarvo on 30 prosenttia. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2023–2025 suoritustavoitteet ovat EBITDA (käyttökate), jonka painoarvo on 60 prosenttia, ja liikevaihto, jonka painoarvo on 40 prosenttia. Hallitus on oikeutettu rajoittamaan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä suoritettavia palkkioita, mikäli palkkio ylittäisi toimitusjohtajan kiinteään bruttomääräiseen vuosipalkkaan suhteutetun raja-arvon.

Osakepohjaisen suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän lisäksi yhtiön hallitus perusti vuonna 2022 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (RSP) täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä ohjelmista. Ensimmäinen ohjelma kattaa vuodet 2022–2024. Toinen ohjelma päätettiin aloittaa vuonna 2023 ja kattaa vuodet 2023-2025. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen on ehdollinen eli edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavan palkkion enimmäisarvoa on rajoitettu ylärajalla, joka on kytketty Rauten osakkeen arvon kehitykseen yhtiön määrittelemän kertoimen mukaisesti.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot voidaan yhtiön valinnan mukaan suorittaa noteerattuina Rauten osakkeina tai rahana. Perustana on osakepalkkion arvo maksuhetkellä. Palkkion maksun ehtona on, että kyseisen henkilön työ- tai toimisuhde Rauteen jatkuu.

Yhtiön noudattaman omistussuosituksen mukaan toimitusjohtajan odotetaan kerryttävän kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa vastaavan määrän yhtiön osakkeita ja pitämään kerryttämänsä määrän omistuksessaan.

Käynnissä olevien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien perusteella ansaittavien pitkän aikavälin kannustinallokaatioiden enimmäismäärät toimitusjohtaja Mika Saariahon osalta ovat seuraavat: 

 PSP 2021-2023
maksetaan 2024,
osakkeita kpl maks.
PSP 2022-2024
maksetaan 2025,
osakkeita kpl maks.
PSP 2023-2025
maksetaan 2026,
osakkeita kpl maks.
Toimitusjohtaja
Mika Saariaho
3 5077 33020 290


Koska toimitusjohtaja on aloittanut tehtävässään 1.10.2022, hallitus on hyväksynyt käynnissä olevissa ohjelmissa ansaittavat enimmäisallokaatiot pro rata -periaatteella. Tämän lisäksi toimitusjohtaja Mika Saariaholla on käynnissä olevassa ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2024 osakeallokaatio, joka on 16 466 Rauten osaketta. Maksu suoritetaan kahdessa osassa, ensimmäinen osa vuonna 2024 ja toinen vuonna 2025. Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2025 on osakeallokaatio, joka on 16 910 Rauten osaketta. Maksu suoritetaan kahdessa osassa, ensimmäinen osa vuonna 2025 ja toinen vuonna 2026.

Muut taloudelliset etuudet, kuten luontoisedut, allekirjoittamispalkkio, sitouttamiskorvaus tai erokorvaus

Toimitusjohtajan luontoisedut (auto, puhelin ja asunto) sisältyvät peruspalkkaosuuteen. Toimitusjohtajalla ei ole muita poikkeavia etuuksia eikä eläkejärjestelyjä.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmin puolin. Jos toimisuhde päättyy Rautesta johtuvista syistä, toimitusjohtajalla on oikeus saada 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus.

YHTIÖN TALOUDELLINEN KEHITYS VIIDEN VIIME VUODEN AIKANA

Yhtiön taloudellinen kehitys on vaihdellut viiden viime vuoden aikana. Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys esitetään seuraavissa graafeissa. 

Liikevaihto M€ 2019–2023 

Liiketulos M€ 2019–2023

Osakekohtainen tulos, osakekurssi ja osinko 2019–2023 

 20192020202120222023
Osakekohtainen tulos, €1,71-0,20-0,39-2,560,22
Osakekurssi 31.12., €23,6921,5118,777,839,84
Osinko, €1,370,76000,10*


*Hallituksen ehdotus vuoden 2024 yhtiökokoukselle

VIIDEN VIIME VUODEN PALKITSEMISKEHITYS

Keskimääräinen palkitseminen (1 000 euroa)20192020202120222023
Hallituksen puheenjohtaja4848484848
Hallituksen varapuheenjohtaja2324242424
Hallituksen muut jäsenet2324242424
Toimitusjohtaja397532330748307
Rauten työntekijä*5653545757


* Rauten keskimääräinen työntekijän palkkakehitys perustuu henkilöstökuluihin ilman henkilöstön sivukuluja jaettuna keskimääräisellä henkilöstömäärällä vuoden aikana. Raute on kansainvälinen yhtiö, jonka palkitseminen vaihtelee merkittävästi markkinoilla, joilla Raute toimii. Tästä johtuen laskelmassa on käytetty Rauten suomalaisen henkilöstön palkitsemistietoja. Suomalaisten työntekijöiden osuus koko henkilöstöstä on 68 %.
** Kaikki taulukossa esitetyt määrät ovat vuoden aikana maksettuja palkkioita.

TOIMITUSJOHTAJAN VIIDEN VIIME VUODEN PALKITSEMISKEHITYS 

Vuonna 2022 määrään sisältyivät palkkiot, jotka on maksettu edelliselle toimitusjohtajalle Tapani Kiiskille, väliaikaiselle toimitusjohtajalle Petri Strengellille ja 1.10.2022 lähtien Mika Saariaholle.

PALKITSEMISRAPORTIN TARKASTAMINEN

Rauten tilintarkastajana tilikaudella 2023 toiminut tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että palkitsemisraportissa on annettu lainsäädännössä edellytetyt tiedot.