Hallitus

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa hallitus valitaan, ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen tehtävät kuvataan hallituksen työjärjestyksessä. Lakisääteisten sekä yhtiöjärjestyksen määräämien tehtävien lisäksi hallitus mm. päättää vuosittain yhtiön perusstrategian ja strategiaan perustuvan vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa kuukausittain yhtiön johdon raportoinnin pohjalta konsernin taloudellista tilaa ja laatii osavuosikatsaukset. Lisäksi hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Hallitus suorittaa vuosittain arvioinnin hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toiminnasta. 

Kausi 2021-2022

Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2021 kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin tekniikan lisensiaatti Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Yhtiökokouksen päättämät hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle 2021/2022 ovat 48 tuhatta euroa puheenjohtajalle ja 24 tuhatta euroa hallituksen jäsenelle.

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin perusteella puheenjohtaja Laura Raitio ja jäsenet Joni Bask, Ari Harmaala ja Patrick von Essen ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen varapuheenjohtaja Mika Mustakallion ja jäsen Pekka Suomisen ei ole arvioitu olevan yhtiöstä riippumattomia heidän toimittuaan hallituksen jäseninä yli kymmenen vuotta. Hallituksen puheenjohtaja, Laura Raitio, sekä kaksi hallituksen jäsenistä, Ari Harmaala ja Patrick von Essen, ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet 2021-2022