Sijoittajaviestintäpolitiikka

Rauten sijoittajaviestintäpolitiikka

Yleistä

Rauten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Raute noudattaa Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen  ja muun asiaa koskevan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan (FIVA) listayhtiöille asettamia vaatimuksia ja suosituksia.

Tämän sijoittajaviestintäpolitiikan tavoitteena on määrittellä keskeiset periaatteet ja toimintatavat Rauten sijoittajaviestinnälle.

Sijoittajaviestintäpolitiikka

Raute pyrkii sijoittajasuhdetoiminnassaan toimimaan täsmällisesti ja läpinäkyvästi sekä tarjoamaan laadukasta palvelua.

Rauten sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Rauten osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä riittävää ja oleellista tietoa yhtiöstä ja sen liiketoimintaympäristöstä samanaikaisesti ja tasapuolisesti eri sijoittajaryhmille, jotta pääomamarkkinoilla toimijat voivat muodostaa perustellun kuvan Rautesta sijoituskohteena.

Rauten sijoittajaviestintään kuuluvat taloudellisten raporttien ja Internet-sivujen lisäksi myös erilaiset sijoittajatapaamiset, joihin konsernin ylin johto osallistuu aktiivisesti.

Sijoittajasuhteista vastaavat yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Suljettu ikkuna

Raute pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, joka alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen osavuosikauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy kahden tunnin kuluttua siitä, kun vastaava pörssitiedote on julkaistu.

Taloudellisen informaation julkaiseminen

Raute julkaisee taloudelliset raportit (vuosikertomus, tilinpäätös ja osavuosikatsaukset) sekä pörssitiedotteet ja -ilmoitukset suomeksi ja englanniksi. Muuta sijoittajainformaatiota yhtiö julkaisee pääasiassa suomeksi tai tarpeen mukaan myös englanniksi. Taloudelliset raportit, tiedotteet sekä muuta tietoa Rautesta on saatavilla Rauten internet-sivuilla osoitteessa www.raute.com. Raute järjestää tiedotustilaisuuden Helsingissä tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkistamisen yhteydessä, jolloin analyytikoilla, sijoittajilla ja tiedotusvälineillä on mahdollisuus tavata yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja henkilökohtaisesti.

Rauten taloudelliset tavoitteet ja tulosennuste

Koska toteutuva kehitys on voimakkaasti riippuvainen maailmantalouden suhdanteiden kehityksestä, Raute ei julkaise taloudellisille tavoitteille aikaan sidottuja tunnuslukuja. Liiketoiminnan luonteensa johdosta Raute antaa tulevaisuuden tulosnäkymistä ns. "väljän ennusteen".

Analyytikkojen markkinaennusteet

Yhtiö tarkastaa pyydettäessä analyytikon laatiman analyysin tai raportin asiavirheiden osalta siltä osin kuin kyseinen raportti perustuu yhtiön julkaisemaan aineistoon. Raute ei kommentoi tai ota vastuuta pääomamarkkinatahojen tekemistä tulkinnoista eikä julkaisemistajohtopäätelmistä, ennusteista tai odotuksista.

Tiedonantopolitiikka

Raute noudataa arvopaperimarkkinalain luvun 6 pykälässä 4 ilmaistua lain ydintä: " Kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava kaikki sellaiset päätöksensä sekä liikkeeseenlaskijaa ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan mainitun arvopaperin arvoon."
 
Raute tiedottaa pörssitiedotteella merkittävät uudet tilaukset tai tilauskokonaisuudet ilman aiheetonta viivytystä, kun kauppasopimus on molempia osapuolia sitovasti astunut voimaan ja tilaus luetaan mukaan yhtiön tilauskantaan. Tyypillisiä kauppasopimuksen voimaan astumiseen liittyviä ehtoja ovat asiakkaan puolelta ennakkomaksun maksaminen ja/tai peruuttamattoman remburssin avaaminen. Ennen kauppasopimuksen voimaanastumista mahdollisesti syntyneen sisäpiiritiedon julkistamista lykätään MAR 17(4) artiklan mukaisesti. 
 
Rauten johdon harkinnan mukaan julkaistaan pörssitiedotteella myös sellaiset uudet tilaukset, jotka ovat merkittäviä päänavauksia uusille asiakasryhmille, markkinoille tai uudelle teknologialle, sekä sellaiset projektitoimitusten tilauskertymät, jotka merkittävästi parantavat yhtiön tilauskantaa edellisen julkaistun osavuosikatsauksen jälkeen.
 
Raute julkaisee pörssitiedotteella taloudellisen informaation lisäksi yhtiön johtoryhmää koskevat nimitysuutiset sekä sellaiset avainhenkilönimitykset, joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta yhtiön arvoon tai mielikuvaan yhtiöstä sijoituskohteena.
 
Rauten ilmoitusvelvolliseen johtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Raute julkaisee ilmoitusvelvollisen johdon liiketoimet viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kolmen työpäivän kuluttua liiketoimesta.