Yhtiökokous 2010

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010

 

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja KTM Pekka Suominen.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A-sarjan osakettaOptio-oikeuksen antaminen

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Raute-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen päättämille konsernin avainhenkilöille sekä Raute Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi edelleen Raute-konsernin avainhenkilöille. Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy optio-oikeuksien antamiselle on se, että optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien tarkoituksena on kannustaa valittuja avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa heidät yhtiöön.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 240.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään tai hankkimaan yhteensä enintään 240.000 Raute Oyj:n A-sarjan osaketta ja yhtiön osakepääoma voi optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen seurauksena nousta enintään 480.000 eurolla. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään tai hankkimaan yhden (1) A-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksista enintään 80.000 merkitään tunnuksella 2010 A, enintään 80.000 tunnuksella 2010 B ja enintään 80.000 tunnuksella 2010 C. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2010 A 1.3.2013 - 31.3.2016, optio-oikeuksilla 2010 B 1.3.2014 - 31.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2010 C 1.3.2015 - 31.3.2018.

Optiojärjestelmän ehdot.

Yhtiökokouksen pöytäkirja.

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä julkaistiin pörssitiedote 31.3.2010 klo 19.15.

Toimitusjohtaja Tapani Kiisken presentaatio yhtiökokoukselle (PDF)

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010