Yhtiökokous 2008

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008


Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2008 vahvisti tilivuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa vuodelta 2007 sekä A- että K-sarjan osakkeenomistajille 1,00 euroa/osake. Maksupäivä on 14.4.2006 ja vastaava täsmäytyspäivä 7.4.2006.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin ekonomi Jarmo Rytilahti, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi KTM Mika Mustakallio, DI Ilpo Helander, DI Panu Mustakallio ja DI Jorma Wiitakorpi.

Tilintarkastajiksi valittiin alkavalle toimikaudelle KHT-tilintarkastajat Anna-Maija Simola ja Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute
Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia
varoja.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan
osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan
lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Annettavien osakkeiden

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokouksen päätöksistä julkaistiin pörssitiedote 2.4.2008 klo 20.00.

Toimitusjohtaja Tapani Kiisken yhtiökokouspresentaatio (PDF).