Voimassa olevat osakepohjaiset järjestelmät

Suoriteperusteinen, osakkeen arvoon perustuva pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2017-2020
(LTI Plan 2017-2019, LTI Plan 2018-2020, LTI Plan 2019-2021, LTI Plan 2020-2022)

Raute Oyj:n hallitus päätti 14.2.2017 uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. 
 
Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Yksittäinen ohjelma voi koostua joko kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta tai yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yksittäisen ohjelman nojalla mahdollisesti saavutettu palkkio maksetaan kyseisen kolmivuotisen ohjelman päätyttyä. Mahdollinen palkkio suoritetaan joko Rauten listattuina A-sarjan osakkeina tai rahana.
 
Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, sen puitteissa toteutettavan ansaintajakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oiketetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta.  

LTI Plan 2017-2019

LTI Plan 2017-2019 alkoi vuoden 2017 alussa. Ohjelma koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Palkkiot suoritetaan keväällä 2020 Rauten A-sarjan osakkeina vähennettynä määrällä, joka tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Ohjelmaan kuului tilikauden lopussa 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Suoritustavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) ja liikevaihdon kasvu. 

LTI Plan 2018-2020
LTI Plan 2018-2010 alkoi vuoden 2018 alussa. Ohjelma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa koostuu kolmen vuoden ansaintajaksosta. Painoarvo on 80 prosenttia koko ohjelmasta ja suoritustavoite on valittuun vertailuryhmään suhteutettu TSR (Total Shareholder Return). Toinen osa koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Painoarvo on 20 prosenttia koko ohjelmasta ja suoritustavoite on EPS (Earnings Per Share).  Molempien osien perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2021, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. LTI 2018-2020 järjestelmään on oikeutettu osallistumaan 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien Raute-konsernin johtoryhmän jäsenet.

LTI Plan 2019-2021
LTI Plan 2019-2021 alkoi vuoden 2019 alussa. Ohjelmassa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa koostuu kolmen vuoden ansaintajaksosta. Painoarvo on 50 prosenttia koko ohjelmasta ja suoritustavoite on valittuun vertailuryhmään suhteutettu TSR (Total Shareholder Return). Toinen osa koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Painoarvo on 50 prosenttia koko ohjelmasta ja suoritustavoite on EPS (Earnings Per Share).  Molempien osien perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2022, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. LTI 2019-2021 järjestelmään on oikeutettu osallistumaan 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien Raute-konsernin johtoryhmän jäsenet.

LTI Plan 2020-2022
LTI 2020-2022 alkoi vuoden 2020 alussa. Ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta, johon sovelletaan kahta suoritusmittaria. Toinen suoritusmittareista on valittuun vertailuryhmään suhteutettu Rauten A-sarjan osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys (Relative Total Shareholder Return, Relative TSR) ja sen painoarvo on 50 prosenttia. Toinen suoritusmittareista on osakekohtainen tulos (Earnings Per Share, EPS) ja sen painoarvo on niin ikään 50 prosenttia. Molempien suoritusmittareitten perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. LTI 2020-2022-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä.

Yhtiön noudattaman omistussuosituksen mukaan järjestelmän kunkin osallistujan odotetaan kerryttävän ja sen saavuttamisen jälkeen pitävän omistuksessaan yhtiön osakkeita määrän, joka on arvoltaan kaksinkertainen verrattuna hänelle viimeisimmässä meneillään olevassa ohjelmassa allokoidun bruttomääräisen enimmäisansaintamahdollisuuden arvoon. Järjestelmän kunkin osallistujan odotetaan käyttävän 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamastaan nettopalkkiosta osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes hänen osakeomistuksensa täyttää yllä suositellun tason. Osakeomistuksen kerryttäminen tapahtuu joko säilyttämällä omistuksessa osakkeina saatuja palkkioita tai hankkimalla osakkeita järjestelmän nojalla saadulla käteispalkkiolla.