Päättyneet optio-ohjelmat ja osakepohjaiset kannustusjärjestelmät

Optiopohjainen kannustinjärjestelmä 2010
 
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2010 optio-oikeuksien antamisesta Raute- konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on luovutettu hallituksen erikseen päättämille konsernin avainhenkilöille vuosina 2010-2013. Optio-oikeudet on annettu vastikkeetta. 
 
Optio-oikeuksien määrä oli yhteensä 240 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeutti merkitsemään ta hankkimaan yhden (1) A-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksista 80 000 merkittiin tunnuksella 2010 A (2010) , 80 000 tunnuksella 2010 B (2011)  ja 80 000 tunnuksella 2010 C (2012).  A-sarjan optioilla merkittiin 80 000 osaketta ajalla 1.3.2013-31.3.2016, B-sarjan optioilla 80 000 osaketta ajalla 1.3.2014-31.3.2017 ja C-sarjan optioilla 75 000 osaketta ajalla 1.3.2015-31.3.2018. 
 
 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2018 (LTI2014, LTI2015, LTI2016)
 

Raute Oyj:n hallitus päätti 12.2.2014 uuden pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle.

Järjestelmään sisältyi kolme osakeohjelmaa, jotka alkoivat vuosina 2014 (LTI 2014), 2015 (LTI 2015) ja 2016 (LTI 2016).

Kunkin osakeohjelman kesto on kolme vuotta muodostuen

  • vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä
  • ansaintajaksoa seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta.

Rajoitusjakson aikana palkkion arvon kehitys perustuu osakkeen arvon kehitykseen. Järjestelmän osallinen ei voi rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoinkaan luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita.

Yhtiön hallitus päätti erikseen kunkin alkavan osakeohjelman osallistujista sekä kunkin osakeohjelman ansaintajaksoon sovellettavista ansaintakriteereistä, niille asetettavista tavoitteista sekä maksettavan palkkion tavoite- ja enimmäistasosta.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2014-2018 ehdot 

LTI 2014 -osakeohjelma
LTI2014 osakeohjelman piiriin kuului 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2014 osakeohjelman ansaintakriteerit olivat vuoden 2014 osakekohtainen tulos (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Ansaintajaksolta 2014 ei suoritettu osakkeina maksettavaa palkkiota.

LTI 2015 -osakeohjelma
LTI2015 osakeohjelman piiriin kuului 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2015 osakeohjelman ansaintakriteerit ovat vuoden 2015 osakekohtainen tulos (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Palkkioina suoritettiin 6.3.2017 yhteensä 14.523 A-sarjan osaketta ja vastaava vero-osuus on suoritettu rahana. Rajoitusjakso on päättynyt vuoden 2018 alussa.

LTI 2016 -osakeohjelma
Vuoden 2016 osakeohjelman piiriin kuuluu 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2016 osakeohjelman ansaintakriteerit ovat vuoden 2016 osakekohtainen tulos (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Palkkioina suoritettiin 6.3.2018 yhteensä 8.913 A-sarjan osaketta ja vastaava vero-osuus suoritettiin rahana. Rajoitusjakso päättyy vuoden 2019 alussa.

 

Osakepohjainen kannustusjärjestelmä 2006-2008

Raute Oyj:n hallitus päätti 22.3.2006 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän käyttöön ottamisesta. Ansaintajakso alkoi 1.1.2006 ja päättyi 31.12.2008.

Osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä maksettavan palkkion määrä oli sidottu konsernin liikevoittoon (75 % painoarvo) ja hallituksen arvioon mm. strategian toteutumisesta (+/- 25 % painoarvo). Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettava palkkio muodostui osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.

Raute Oyj luovutti 27.3.2009 kannustinjärjestelmän osakeosuutena vastikkeetta yhteensä 18.900 kappaletta yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta ohjelman piirissä olleille 17 avainhenkilölle. Luovutettuihin osakkeisiin liittyi 2 vuoden luovutuskielto, joka päättyi 27.3.2011.


Optio-ohjelma 1998

Raute Oyj:n vuoden 1998 optio-ohjelma päättyi optioehtojen mukaisesti 30.9.2006.

Optio-ohjelman viimeisillä B-optio-oikeuksilla merkittiin elo-syyskuun 2006 aikana 115.300 kappaletta A-sarjan osakkeita. Osakemerkinnät rekisteröitiin 2.11.2006 ja osakkeet olivat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 3.11.2006 alkaen..

Raute Oyj:n optiolainaan liittyvien B-optiotodistusten kokonaismäärä oli 212.500 kappaletta, joista merkittiin yhteensä 190.150 kappaletta. Optioita jäi merkitsemättä 22.350 kappaletta.

Päättyneen optio-ohjelman säännöt