Hallinnointi

Raute Oyj:n hallitus on laatinut yhtiölle hallinto-ohjeen, joka sisältää päätöksentekoelinten työjärjestyksen ja ohjeet hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän välisestä työnjaosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä täydennykseksi osakeyhtiölain määräyksiin ja yhtiöjärjestykseen. Ohjeessa esitetään Rauten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän keskeiset asiat.

Raute on noudattanut vuonna 2019 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015. Raute siirtyy noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 alkaen 1.1.2020.

Rauten johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Muu johto (muut konsernin johtoryhmän jäsenet) avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus varmistaa, että Rautessa noudatetaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.