Hallinnointi

Rauten noudattamat hallintoperiaatteet perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä Raute Oyj:n yhtiöjärjestykseen.

Raute noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 alkaen 1.1.2020.

Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä toimintapolitiikka (Code of Conduct), joka kertoo henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille Rauten vaatimukset ja odotukset vastuullisen ja eettisen toiminnan suhteen.

Rauten johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Muu johto (muut konsernin johtoryhmän jäsenet) avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus varmistaa, että Rautessa noudatetaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.