Yhtiökokous 2020

 

Yhtiökokous 2020
 
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lahdessa Lahden Messukeskuksessa tiistaina 31.3.2020 alkaen klo 18.00.
 
Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Rauten varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsiteltäväksi tulee toimittaa Rauten hallitukselle 20.2.2020 mennessä. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Raute Oyj, Hallitus, PL 69, 15551 Nastola tai sähköpostitse ir@raute.com.
 
13.2.2020 (tilinpäätöstiedote): Hallituksen ehdotus voitonjaosta, osinko 1,45 euroa osakkeelta
 
Emoyhtiö Raute Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 ovat 42 525 tuhatta euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2019 voitto on 4 539 tuhatta euroa.
 
Hallitus esittää 31.3.2020 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 1,45 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.
 
Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 4.263.194 kappaletta, jota vastaava osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 6 181 631,30 euroa. Osinkoon ovat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 2.4.2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 9.4.2020.
 
Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna maksukykyä.
 
 
17.2.2020 (pörssitiedote): Nimitysvaliokunnan ehdotus Raute Oyj:n hallituksen kokoonpanosta
 
Raute Oyj:n nimitysvaliokunta on ilmoittanut ehdottavansa 31.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi ja että hallitukseen valitaan edelleen puheenjohtajaksi tekniikan lisensiaatti Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi diplomi-insinööri Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, kauppatieteiden maisteri Pekka Suominen ja diplomi-insinööri Patrick von Essen.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen jäsenille 24.000 euroa toimikaudelta.
 
Raute Oyj:n nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio, varapuheenjohtaja Mika Mustakallio sekä hallituksen jäsen Pekka Suominen.
 
Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.