Liiketoimintariskit

Rautessa liiketoimintariskit liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä kansainvälinen poliittinen epävakaus ylläpitävät lähiajan riskejä. Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erittäin korkean tilauskannan, ja erityisesti toteutusvaiheessa olevien isojen tehdaslaajuisten hankkeiden, läpiviemiseen sopimusehdoissa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti sekä osaavien resurssien riittävyyteen ja saatavuuteen.

Suhdanteiden vaikutus liiketoimintaan
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille sekä projektityyppiselle liiketoiminnalle luontainen syklisyys. Kysynnän vaihtelun vaikutusta konsernin tulokseen pyritään vähentämään kasvattamalla teknologiapalvelujen osuutta, lisäämällä liiketoimintaa markkina-alueilla, joilla nykyinen markkinaosuus on pieni, ja kehittämällä tuotteita sellaisille asiakassegmenteille, joiden parissa markkina-asema on heikompi sekä kehittämällä yhteistyökumppaniverkostoa.
 
Toimitukset ja teknologia
Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektityyppisistä toimituksista, joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä asiakaskohtaisista ratkaisuista. Tarjous- ja neuvotteluvaiheessa joudutaan ottamaan riskejä luvattavien suoritusarvojen osalta sekä tekemään arvioita toteutuksen kustannuksista. 
 
Raute panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Uusien teknologioiden tuotekehitysvaiheeseen liittyy riskiä siitä, että hanke ei johda teknisesti tai kaupallisesti hyväksyttävään ratkaisuun. Kehitystyön tuloksena syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja kapasiteetti voidaan todentaa täysimittaisesti vasta tuotanto-olosuhteissa ensimmäisten asiakastoimitusten yhteydessä.
 
Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, kustannus- sekä kapasiteettiriskejä hallitaan ISO-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisilla projektihallinnan menettelyillä. Teknologiariskiä rajataan toimitussopimuksen ehdoissa sekä rajoittamalla samanaikaisten ensitoimitusten määrää.
 
Kehittyvät markkinat
Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liiketoimintaansa mm. Kiinassa ja Venäjällä, joissa toimimiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä. 
 
Yhtiön maine
Rautella on riski tietämättään olla mukana liiketoimintaketjussa, johon liittyy korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua. Näiden riskien toteutumisesta voi aiheutua oikeudellisia seurauksia ja yhtiön maine ja taloudellinen asema saattavat kärsiä. 
 
Kansainvälisiin toimitusketjuihin voi liittyä toimijoita, jotka eivät kunnioita Rauten periaatteita ihmisoikeuksien tai työntekijöiden perusoikeuksien suhteen. Tällaiset tapaukset voivat johtaa mainehaittaan ja toimitusketjun keskeytykseen, mikäli rikkomus on niin merkittävä, että yhteistyö joudutaan lopettamaan.
 
Maksupetokset
Rauteen kohdistuu toistuvasti maksupetosyrityksiä. Yhtiöllä on riski, että petosyritys ohittaa maksutapahtumien kontrollipisteet ja aiheuttaa yhtiölle taloudellista vahinkoa. 
 
Tietoturva
Tietoturvaan liittyviä riskejä hallitaan määritellyllä tietoturvapolitiikalla.
 
Henkilöstö
Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssien riittävyyden hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikärakenteen kehitystä, systemaattisella henkilöstöjohtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin.