Voimassa olevat osakepohjaiset järjestelmät

Suoriteperusteinen, osakkeen arvoon perustuva pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2017-2020

Raute Oyj:n hallitus päätti 14.2.2017 uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. 
 
Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Yksittäinen ohjelma voi koostua joko kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta tai yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yksittäisen ohjelman nojalla mahdollisesti saavutettu palkkio maksetaan kyseisen kolmivuotisen ohjelman päätyttyä. Mahdollinen palkkio suoritetaan joko Rauten listattuina A-sarjan osakkeina tai rahana.
 
Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, sen puitteissa toteutettavan ansaintajakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oiketetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta.  
 
Ensimmäinen ohjelma alkaa vuoden 2017 alusta. Se koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Sen perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2020, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.
 
Ensimmäiseen ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien Raute-konsernin johtoryhmän jäsenet. Suoritustavoitteet vuodena 2017 alusta alkavassa ohjelmassa ovat osakekohtainen tulos (EPS) ja liikevaihdon kasvu.
 
Järjestelmään perustuvaa ansaintamahdollisuutta on rajoitettu siten, että osallistujalle yksittäisen kolmivuotisen ohjelman perusteella maksettavan palkkion arvo maksuhetkellä voi olla enintään kaksinkertainen verrattuna siihen arvoon, joka hänelle allokoidulla enimmäisansaintamahdollisuudella oli ohjelman alkaessa. 
 
Jos vuoden 2017 alusta alkavalle ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella arvioituna noin 0,5 miljoonaa euroa. Palkkioiden kokonaismäärällä tarkoitetaan niiden bruttomäärää ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä. 
 
Yhtiön noudattaman omistussuosituksen mukaan järjestelmän kunkin osallistujan odotetaan kerryttävän ja sen saavuttamisen jälkeen pitävän omistuksessaan yhtiön osakkeita määrän, joka on arvoltaan kaksinkertainen verrattuna hänelle viimeisimmässä meneillään olevassa ohjelmassa allokoidun bruttomääräisen enimmäisansaintamahdollisuuden arvoon. Järjestelmän kunkin osallistujan odotetaan käyttävän 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamastaan nettopalkkiosta osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes hänen osakeomistuksensa täyttää yllä suositellun tason. Osakeomistuksen kerryttäminen tapahtuu joko säilyttämällä omistuksessa osakkeina saatuja palkkioita tai hankkimalla osakkeita järjestelmän nojalla saadulla käteispalkkiolla. 

 

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2018

Raute Oyj:n hallitus päätti 12.2.2014 uuden pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan) käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet mm. yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Järjestelmään sisältyy kolme osakeohjelmaa, jotka alkoivat vuosina 2014, 2015 ja 2016.

Kunkin osakeohjelman kesto on kolme vuotta muodostuen

  • vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä
  • ansaintajaksoa seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta.

Rajoitusjakson aikana palkkion arvon kehitys perustuu osakkeen arvon kehitykseen. Järjestelmän osallinen ei voi rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoinkaan luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita.

Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin alkavan osakeohjelman osallistujista sekä kunkin osakeohjelman ansaintajaksoon sovellettavista ansaintakriteereistä, niille asetettavista tavoitteista sekä maksettavan palkkion tavoite- ja enimmäistasosta.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2014-2018 ehdot
 

Vuoden 2014 osakeohjelma

Vuoden 2014 osakeohjelman piiriin kuului 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2014 osakeohjelman ansaintakriteerit olivat vuoden 2014 osakekohtainen tulos (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Ansaintajaksolta 2014 ei suoritettu osakkeina maksettavaa palkkiota.

Vuoden 2015 osakeohjelma

Vuoden 2015 osakeohjelman piiriin kuului 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2015 osakeohjelman ansaintakriteerit ovat vuoden 2015 osakekohtainen tulos (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Hallitus on vahvistanut ansaintajaksolta 2015 suoritettavat henkilökohtaiset palkkioiden määrät 2.3.2016, joista osakkeina maksettava osuus on yhteensä 14.523 A-sarjan osaketta. Ohjelmasta ei ole luovutettu osakkeita tai raha-osuuksia. Rajoitusjakso päättyy vuoden 2018 alussa.

Vuoden 2016 osakeohjelma

Vuoden 2016 osakeohjelman piiriin kuuluu 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2016 osakeohjelman ansaintakriteerit ovat vuoden 2016 osakekohtainen tulos (EPS) sekä liikevaihdon kasvu.