Toimitusjohtaja

Raute Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot. Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan toimintaa.

Raute Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Hän edustaa konserniomistusta tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, ellei hallitus yksittäisissä tapauksissa toisin määrää.

Raute Oyj:n toimitusjohtajana on 16.3.2004 alkaen toiminut tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri Tapani Kiiski. Toimitusjohtajan sijaiseksi on 16.3.2004 nimitetty yhtiön talousjohtaja, kauppatieteiden maisteri, MBA Arja Hakala.

Tapani Kiiski tuli 18.3.2002 teknologiajohtajaksi Rauten puutuoteteknologialiiketoimintaan ja 27.11.2002 lähtien hän toimi myynti- ja teknologiajohtajana.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiskin johtajasopimuksen mukainen palkka luontaisetuineen on 294 tuhatta euroa vuodessa. Hänellä on mahdollisuus enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan tulospalkkioon. Sopimukseen ei sisälly erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläkkeen suuruudesta. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa.

Vuosi 2016
Vuonna 2015 toimitusjohtaja Tapani Kiiskille maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä olivat 413 tuhatta euroa, joka muodostuu säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen 278 tuhatta euroa sekä tulospalkkioista 135 tuhatta euroa.

Tapani Kiiskin Rauten osake- ja optio-omistus 31.12.2016: 18.000 kpl Rauten A-sarjan osaketta sekä 10.000 kpl 2010 C -sarjan optio-oikeutta.