Palkka- ja palkkioselvitys

 Palkka- ja palkkioselvitys

Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 mukainen selvitys Raute Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi.

Rauten henkilöstöpolitiikan tavoitteena on, että palkitseminen ja muut työsuhteen ehdot muodostavat kokonaisuuden, joka on oikeudenmukainen, tasapuolinen, kilpailukykyinen ja suoritukseen perustuva. Tulospalkkiojärjestelmien tavoitteena on kannustaa johtoa johtamaan yhtiötä arvojen, strategian ja vuosisuunnitelmien mukaisesti ja toisaalta kannustaa henkilöstöä toimimaan yhtiön hyväksi. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa johtoa yhtiöön ja tavoitteisiin, jotka ovat linjassa osakkeenomistajien etujen kanssa.
 
Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän palkitsemisen kokonaisuus muodostuu kolmesta osasta
- peruspalkka luontoisetuineen, 
- vuositavoitteisiin perustuva tulospalkkiojärjestelmä 
- pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät
 
A. Päätöksenteko
 
Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Päätösesityksen yhtiökokoukselle valmistelee hallituksen nimitysvaliokunta.
 
Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavista korvauksista. Päätösesityksen hallitukselle valmistelee hallituksen puheenjohtaja.
 
Muun konsernin johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus. Päätösesityksen valmistelee toimitusjohtaja.
 
Muussa palkitsemisessa konsernissa noudatetaan "yksi-yli-yhden" –periaatetta.
 
B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet
 
Hallituksen palkitseminen
 
Yhtiökokous päättää vuosittain toimikaudelta maksettavan kokonaispalkkion. Palkkio maksetaan 12 samansuuruisessa erässä kuukausittain. Hallituksen jäsenille ei makseta lisäpalkkiota valiokuntatyöskentelystä.  Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 
Hallitus ei kuulu pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Yhtiö ei ole luovuttanut hallitukselle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia. Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä heille lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.
 
Toimitusjohtajan palkitseminen
 
Toimitusjohtaja Tapani Kiiskin johtajasopimuksen mukainen kuukausittain maksettava palkka luontoisetuineen on 278 tuhatta euroa vuodessa. Johtajasopimukseen ei sisälly erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläkkeen suuruudesta. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja lisäksi erokorvauksena maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiö ei maksa toimitusjohtajalle palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna hänen hyväkseen takauksia.
 
Toimitusjohtajan palkitsemiseen kuuluvat lisäksi enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio sekä mahdolliset palkkiot pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Toimitusjohtaja Kiiski kuuluu myöhemmin selostettavien osakeohjelmien LTI2015, LTI 2016 ja LTI2017 piiriin.
 
LTI2015
Ansaintajaksolta 2015 maksettu palkkio vastasi suoritushetkellä 6.3.2017 noin yhdeksän kuukauden peruspalkkaa. Osakkeina maksettu palkkio oli 4.587 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita. Niitä vastaava vero-osuus on suoritettu rahana. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2017 lopussa.
 
LTI2016
Ansaintajaksolta 2016 kertynyt palkkion arvo vastaa noin 4,8 kuukauden peruspalkkaa. Osakkeina maksettava palkkio tulee olemaan 2.626 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja niitä vastaava vero-osuus tullaan maksamaan rahana. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2018 lopussa.
 
LTI2017
Palkkio enimmäismäärä vastaa kuuden kuukauden peruspalkkaa palkkion määräytymishetkellä. Sitouttamisjakso päättyy vuonna 2010. 
 
Muun konsernin johtoryhmän palkitseminen
 
Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausittain maksettavasta kiinteästä palkasta ja luontoiseduista. Kiinteät palkat ja luontoisedut ovat vuositasolla yhteensä 865 tuhatta euroa. Johtoryhmän jäsenillä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ilman oikeutta erillisiin erorahoihin tai muihin korvauksiin. Lisäeläke-etuudet ja irtisanomisajat eivät merkittävästi poikkea lakisääteisestä. Yhtiö ei maksa johtoryhmän jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.
 
Palkitsemiseen kuuluvat lisäksi enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio sekä mahdolliset palkkiot pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Konsernin johtoryhmästä viisi kuuluu osakeohjelman LTI2015 piiriin ja kuusi osakeohjelmien LTI2016 ja LTI2017 piiriin.  

LTI2015
Ansaintajaksolta 2015 maksettu palkkio vastasi suoritushetkellä 6.3.2017 noin 4,5 kuukauden peruspalkkaa. Osakkeina maksettu palkkio oli yhteensä 5.681 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita. Niitä vastaava vero-osuus on suoritettu rahana. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2017 lopussa.

LTI2016
Ansaintajaksolta 2016 kertynyt palkkion arvo vastaa noin 2,4 kuukauden peruspalkkaa. Osakkeina maksettava palkkio tulee olemaan yhteensä 3.905 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja niitä vastaava vero-osuus tullaan maksamaan rahana. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2018 lopussa.

LTI2017
Palkkion enimmäismäärä vastaa kolmen kuukauden palkkaa palkkion määräytymisajankohtana. Sitouttamisjakso päättyy vuonna 2020.
 
Tulospalkkiojärjestelmien keskeiset periaatteet
 
Raute-konsernin tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat tulospalkkiojärjestelmät toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle, avainhenkilöille sekä muulle henkilöstölle. Henkilö voi saada palkkiota näistä yhdestä tulospalkkiojärjestelmästä kerrallaan. Hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemisjärjestelmien periaatteet, enimmäismäärät sekä laskentatavan. Tulospalkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan.  Maksamisen edellytyksenä on positiivinen konsernin vuositulos. Tulospalkkioiden enimmäismäärä on rajattu 20 prosenttiin konsernin liiketuloksesta. Tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen.
 
Toimitusjohtajan, muun konsernin johtoryhmän sekä avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmissä palkkion suorittamisen perusteena ovat tulos ja tehtävään liittyvät henkilökohtaiset koko vuodelle asetetut tavoitteet. Toimitusjohtajan enimmäispalkkio tulospalkkiojärjestelmästä on 6 kuukauden palkka ja muun konsernin johtoryhmän 3 kuukauden palkka.
 
Muun henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä palkkion suorittamisen perusteena ovat konsernin tulos sekä oman yksikön tulokseen, laatuun ja toimintaan liittyvät tavoitteet. Koko henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä osa tulospalkkioista määräytyy ja maksetaan vuosineljänneksittäin.
 
 
Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien keskeiset periaatteet
 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014–2018 (LTI2014, LTI2015. LTI2016)
 
Raute Oyj:n hallitus päätti 12.2.2014 uuden pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan) käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet mm. yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva kannustinjärjestelmä.
 
Järjestelmään sisältyy kolme kolmen vuoden mittaista osakeohjelmaa, joihin kuhunkin kuuluu vuoden pituinen ansaintajakso sekä ansaintajaksoa seuraava kahden vuoden pituinen rajoitusjakso, jonka aikana palkkion arvon kehitys perustuu osakkeen arvon kehitykseen. Mahdollisen osakepalkkion maksaminen suoritetaan yhtiön A-sarjan osakkeina ja palkkiosta maksettavan veron maksamiseen tarkoitettu osa rahana. Järjestelmän osallinen ei voi rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoinkaan luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita. Osakeohjelmat alkoivat vuosina 2014, 2015 ja 2016. 
 
Yhtiön hallitus päätti erikseen kunkin osakeohjelman osallistujista sekä ansaintajaksoihin sovellettavista ansaintakriteereistä, niille asetettavista tavoitteista sekä maksettavan palkkion tavoite- ja enimmäistasosta. Osakeohjelman ansaintakriteerit ovat konsernin tulos osaketta kohti (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Osakeohjelman 2015 piiriin kuuluu yhteensä 11 ja osakeohjelman 2016 piiriin yhteensä 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä.

LTI2014
Vuoden 2014 ansaintajaksolta ansaittu palkkio yhteensä 49 tuhatta euroa on hallituksen päätöksellä suoritettu kokonaisuudessaan rahana vuonna 2015 ja osakeohjelma on päättynyt. 

LTI2015
Vuoden 2015 ansaintajaksolta ansaittu palkkio yhteensä 614 tuhatta euroa on suoritettu 6.3.2017. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2017 lopussa.

LTI2016
Vuoden 2016 ansaintajaksolta ansaittu palkkioiden kokonaismäärä ja henkilökohtaiset osuudet on vahvistettu helmikuussa 2017. Palkkio suritetaan vuoden 2018 keväällä. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2018 lopussa.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2017–2022 (LTI2017, LTI2018, LTI2019)
 
Helmikuussa 2017 Raute Oyj:n hallitus päätti uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.
 
Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Yksittäinen ohjelma voi koostua joko kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta tai yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yksittäisen ohjelman nojalla mahdollisesti saavutettu palkkio maksetaan kyseisen kolmivuotisen ohjelman päätyttyä. Mahdollinen palkkio suoritetaan joko Rauten listattuina A-sarjan osakkeina tai rahana.
 
Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, sen puitteissa toteutettavan ansaintajakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oiketetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta. 
 
Ensimmäinen ohjelma LTI2017 alkoi vuoden 2017 alussa. Se koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Sen perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2020, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.
 
Ohjelmaan kuuluu 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Suoritustavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) ja liikevaihdon kasvu.  Ansaintamahdollisuutta on rajoitettu siten, että osallistujalle yksittäisen kolmivuotisen ohjelman perusteella maksettavan palkkion arvo maksuhetkellä voi olla enintään kaksinkertainen verrattuna siihen arvoon, joka hänelle allokoidulla enimmäisansaintamahdollisuudella oli ohjelman alkaessa.
 
Yhtiön noudattaman omistussuosituksen mukaan järjestelmän kunkin osallistujan odotetaan kerryttävän ja sen saavuttamisen jälkeen pitävän omistuksessaan yhtiön osakkeita määrän, joka on arvoltaan kaksinkertainen verrattuna hänelle viimeisimmässä meneillään olevassa ohjelmassa allokoidun bruttomääräisen enimmäisansaintamahdollisuuden arvoon. Järjestelmän kunkin osallistujan odotetaan käyttävän 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamastaan nettopalkkiosta osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes hänen osakeomistuksensa täyttää yllä suositellun tason. Osakeomistuksen kerryttäminen tapahtuu joko säilyttämällä omistuksessa osakkeina saatuja palkkioita tai hankkimalla osakkeita järjestelmän nojalla saadulla käteispalkkiolla.
 
 
C. Palkitsemisraportit
 
Palkitsemisraportti vuodelta 2016 on esitetty tilinpäätöksen 2016 yhteydessä julkaistun Palkka- ja palkitsemisselvityksen liitteenä.
 

Tämä sivu on päivitetty 21.6.2017