Palkka- ja palkkioselvitys

 Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 mukainen selvitys Raute Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi.

Rauten henkilöstöpolitiikan tavoitteena on, että palkitseminen ja muut työsuhteen ehdot muodostavat kokonaisuuden, joka on oikeudenmukainen, tasapuolinen, kilpailukykyinen ja suoritukseen perustuva. Tulospalkkiojärjestelmien tavoitteena on kannustaa johtoa johtamaan yhtiötä arvojen, strategian ja vuosisuunnitelmien mukaisesti ja toisaalta kannustaa henkilöstöä toimimaan yhtiön hyväksi. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa johtoa yhtiöön ja tavoitteisiin, jotka ovat linjassa osakkeenomistajien etujen kanssa.
 
Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän palkitsemisen kokonaisuus muodostuu kolmesta osasta
- peruspalkka luontoisetuineen, 
- vuositavoitteisiin perustuva tulospalkkiojärjestelmä 
- pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät
 
A. Päätöksenteko
 
Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Päätösesityksen yhtiökokoukselle valmistelee hallituksen nimitysvaliokunta.
 
Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavista korvauksista. Päätösesityksen hallitukselle valmistelee hallituksen puheenjohtaja.
 
Muun konsernin johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus. Päätösesityksen valmistelee toimitusjohtaja.
 
Muussa palkitsemisessa konsernissa noudatetaan "yksi-yli-yhden" –periaatetta.
 
B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet
 
Hallituksen palkitseminen
 
Yhtiökokous päättää vuosittain toimikaudelta maksettavan kokonaispalkkion. Palkkio maksetaan 12 samansuuruisessa erässä kuukausittain. Hallituksen jäsenille ei makseta lisäpalkkiota valiokuntatyöskentelystä.  Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 
Hallitus ei kuulu pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Yhtiö ei ole luovuttanut hallitukselle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia. Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä heille lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.
 
Toimitusjohtajan palkitseminen
 
Toimitusjohtaja Tapani Kiiskin johtajasopimuksen mukainen kuukausittain maksettava palkka luontoisetuineen on 278 tuhatta euroa vuodessa. Johtajasopimukseen ei sisälly erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläkkeen suuruudesta. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja lisäksi erokorvauksena maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiö ei maksa toimitusjohtajalle palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna hänen hyväkseen takauksia.
 
Toimitusjohtajan palkitsemiseen kuuluvat lisäksi enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio sekä mahdolliset palkkiot pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Toimitusjohtaja Kiiski kuuluu myöhemmin selostettavien osakeohjelmien 2015 ja 2016 piiriin. Ansaintajaksolta 2015 kertynyt palkkio vastasi noin kuuden kuukauden peruspalkkaa. Osakkeina maksettava palkkio tulee olemaan 4.587 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita. Niitä vastaava vero-osuus tullaan maksamaan rahana. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2017 lopussa. Ansaintajaksolta 2016 kertynyt palkkion arvo vastaa 4,8 kuukauden peruspalkkaa. Osakkeiden määrä määräytyy vuonna 2017. Sitouttamisjakso päättyy vuonna 2018. Molemmissa osakeohjelmissa palkkion enimmäismäärä vastasi kuuden kuukauden palkkaa.
 
Muun konsernin johtoryhmän palkitseminen
 
Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausittain maksettavasta kiinteästä palkasta ja luontoiseduista. Kiinteät palkat ja luontoisedut ovat vuositasolla yhteensä 865 tuhatta euroa. Johtoryhmän jäsenillä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ilman oikeutta erillisiin erorahoihin tai muihin korvauksiin. Lisäeläke-etuudet ja irtisanomisajat eivät merkittävästi poikkea lakisääteisestä. Yhtiö ei maksa johtoryhmän jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.
 
Palkitsemiseen kuuluvat lisäksi enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio sekä mahdolliset palkkiot pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Konsernin johtoryhmästä viisi kuuluu osakeohjelmien 2015 piiriin ja kuusi osakeohjelman 2016 piiriin.  Ansaintajaksolta 2015 kertynyt palkkio vastasi noin kolmen kuukauden peruspalkkaa. Osakkeina maksettava palkkio tulee olemaan yhteensä 5.681 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita. Niitä vastaava vero-osuus tullaan maksamaan rahana. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2017 lopussa. Ansaintajaksolta 2016 kertynyt palkkion arvo vastaa 2,4 kuukauden peruspalkkaa. Osakkeiden määrä määräytyy vuonna 2017. Sitouttamisjakso päättyy vuonna 2018. Molemmissa osakeohjelmissa palkkion enimmäismäärä vastasi kolmen kuukauden palkkaa.
 
Tulospalkkiojärjestelmien keskeiset periaatteet
 
Raute-konsernin tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat tulospalkkiojärjestelmät toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle, avainhenkilöille sekä koko henkilöstölle. Henkilö voi saada palkkiota näistä yhdestä tulospalkkiojärjestelmästä kerrallaan. Hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemisjärjestelmien periaatteet, enimmäismäärät sekä laskentatavan. Tulospalkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan.  Maksamisen edellytyksenä on positiivinen konsernin vuositulos. Tulospalkkioiden enimmäismäärä on rajattu 20 prosenttiin konsernin liiketuloksesta. Tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen.
 
Toimitusjohtajan, muun konsernin johtoryhmän sekä avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmissä palkkion suorittamisen perusteena ovat tulos ja tehtävään liittyvät henkilökohtaiset koko vuodelle asetetut tavoitteet. Toimitusjohtajan enimmäispalkkio tulospalkkiojärjestelmästä on 6 kuukauden palkka ja muun konsernin johtoryhmän 3 kuukauden palkka.
 
Muun henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä palkkion suorittamisen perusteena ovat konsernin tulos sekä oman yksikön tulokseen, laatuun ja toimintaan liittyvät tavoitteet. Koko henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä osa tulospalkkioista määräytyy ja maksetaan vuosineljänneksittäin.
 
 
Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien keskeiset periaatteet
 
Pitkäaikaisiin kannustusjärjestelmiin kuuluu osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014–2018.
 
Raute Oyj:n hallitus päätti 12.2.2014 uuden pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan) käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet mm. yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva kannustinjärjestelmä.
 
Järjestelmään sisältyy kolme kolmen vuoden mittaista osakeohjelmaa, joihin kuhunkin kuuluu vuoden pituinen ansaintajakso sekä ansaintajaksoa seuraava kahden vuoden pituinen rajoitusjakso, jonka aikana palkkion arvon kehitys perustuu osakkeen arvon kehitykseen. Mahdollisen osakepalkkion maksaminen suoritetaan yhtiön A-sarjan osakkeina ja palkkiosta maksettavan veron maksamiseen tarkoitettu osa rahana. Järjestelmän osallinen ei voi rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoinkaan luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita. Osakeohjelmat alkoivat vuosina 2014, 2015 ja 2016. 
 
Yhtiön hallitus päätti erikseen kunkin osakeohjelman osallistujista sekä ansaintajaksoihin sovellettavista ansaintakriteereistä, niille asetettavista tavoitteista sekä maksettavan palkkion tavoite- ja enimmäistasosta. Osakeohjelman ansaintakriteerit ovat konsernin tulos osaketta kohti (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Osakeohjelman 2015 piiriin kuuluu yhteensä 11 ja osakeohjelman 2016 piiriin yhteensä 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä.
 
Vuoden 2014 ansaintajaksolta ansaittu palkkio yhteensä 49 tuhatta euroa on hallituksen päätöksellä suoritettu kokonaisuudessaan rahana vuonna 2015 ja osakeohjelma on päättynyt. 
 
Vuoden 2015 ansaintajaksolta ansaittu palkkioiden kokonaismäärä ja henkilökohtainen osakkeiden osuus on vahvistettu maaliskuussa 2016. Palkkio suoritetaan vuoden 2017 keväällä.
 
Vuoden 2016 ansaintajaksolta ansaittu palkkioiden kokonaismäärä ja henkilökohtaiset osuudet vahvistetaan vuonna 2017.
 
C. Palkitsemisraportti vuodelta 2016
 
Palkitsemisraportti vuodelta 2016 on esitetty tämän Palkka- ja palkitsemisselvityksen liitteenä.
 

Tämä sivu on päivitetty 15.2.2017