Yhtiökokous 2018

Yhtiökokous 2018

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa torstaina 22.3.2018.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Rauten varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa Rauten hallitukselle 20.2.2018 mennessä. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Raute Oyj, Hallitus, PL 69, 15551 Nastola tai sähköpostitse ir@raute.com.

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS RAUTE OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA
(pörssitiedote 5.2.2018)
 

Raute Oyj:n nimitysvaliokunta on ilmoittanut ehdottavansa 22.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi ja että hallitukseen valitaan edelleen puheenjohtajaksi diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi diplomi-insinööri Joni Bask,  diplomi-insinööri Patrick von Essen, tekniikan lisensiaatti Laura Raitio ja kauppatieteiden maisteri Pekka Suominen. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta. 

Raute Oyj:n nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtaja Mika Mustakallio sekä hallituksen jäsen Pekka Suominen. 

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun. 

 

Tilinpäätöstiedote 15.2.2018:

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA, OSINKO 1,25 EUROA OSAKKEELTA
 
Emoyhtiö Raute Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 ovat 29.525 tuhatta euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2017 voitto on 9.162 tuhatta euroa.
 
Hallitus esittää 22.3.2018 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 1,25 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. 
 
Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 4.249.248 kappaletta, jota vastaava osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 5.312 tuhatta euroa. Osinkoon ovat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 4.4.2018.
 
Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna maksukykyä.